قوانین ثبت اختراع

زمانی که متقاضی اظهارنامه خود را برای ثبت اختراع به مرجع ثبت ارائه می دهد، این اظهارنامه می تواند توسط مرجع ثبت رد یا ابطال شود. در این صورت متقاضی می تواند اعتراض خود را اعلام کند. در این رابطه قانون ثبت اختراعات چنین مقرر داشته است:
ماده 58: در صورتی که متقاضی نسبت به رد اظهارنامه از سوی مرجع ثبت اعتراض داشته باشد، اعتراض او قانونی است. در این صورت باید اعتراض خود را کتبا و در دو نسخه به همراه مستندات و دلایل کافی به اداره ثبت ارائه دهد. هزینه های مربوط به رسیدگی اعتراض نیز از وی دریافت می شود. این کار از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 17 این آیین نامه انجام می شود. زمانی که اعتراض متقاضی ثبت شد، نسخه دوم اعتراض به همراه ذکر تاریخ و شماره وصول به معترض داده می شود.
تبصره: اگر اعتراض در کمیسیون رد شود، هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نیست.
ماده 59: متقاضیانی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض دارند، باید اعتراض خود را کتبا و در دو نسخه به همراه مستندات و دلایل کافی به اداره ثبت ارائه دهد. هزینه های مربوط به رسیدگی اعتراض نیز از وی دریافت می شود. در صورتی که اعتراض نامه به تکمیل مدارک بیشتری نیاز داشته باشد، مرجع ثبت می تواند به صورت کتبی از متقاضی درخواست کند تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت مدارک مورد نیاز را به این اداره تسلیم کند.
تبصره: معترضانی که در خارج از کشور هستند، تا مدت 60 روز مهلت دارند تا این مدارک را به مرجع ثبت ارائه دهند.
ماده60: در صورتی که متقاضی نسبت به ادعای حق مالکیت اعتراض داشته باشد و اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت نشده باشد، باید براساس قانون و این آیین نامه، برای اختراع خود تقاضای ثبت کند. همچنین حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و بر عهده گرفتن تمامی هزینه ها از دیگر شرایط اعتراض به حق مالکیت اختراع می باشد.
رعایت ماده 59 این آیین نامه برای مرجع ثبت ضروری است که طبق آن باید ظرف مدت 10 روز از دریافت اعتراض متقاضی یک نسخه از اعتراض نامه را به همراه کپی سایر مدارک و دلایل مستند به متقاضی ثبت ارائه دهد. در این صورت متقاضی نیز باید از زمان ابلاغ اعتراض نامه پاسخ خود را به صورت کتبی در مدت 20 روز به مرجع ثبت ارائه دهد.
چنانچه متقاضی در مهلت مقرر به ابلاغیه پاسخ ندهد، در حکم تمکین وی می باشد. در این صورت درخواست او برای ثبت اختراع مسترد می شود. اگر اختراع وی ثبت نشده باشد، مطابق با اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض ارائه داده است، می تواند برای ثبت آن اقدام کند. اگر متقاضی تمکین کند، اداره ثبت باید مراتب را در مدت 10 روز به معترض ابلاغ نماید و متقاضی نیز به مدت 10 روز مهلت دارد تا از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه، اعتراض خود را اعلام کند.
اعتراض معترض نسبت به اختراعی است که اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت شده، اما هنوز در ایران به ثبت نرسیده است. در این صورت به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به اداره ثبت نیاز نیست و هر تصمیمی که توسط کمیسیون طبق ماده 172 این آیین نامه اخذ شود، می تواند در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون مطرح شود.
تبصره 1:  اگر اظهارنامه تسلیمی موجب ثبت اختراع نشود، تمامی هزینه هایی که از سوی متقاضی پرداخت شده است، استراداد نمی شود. 
تبصره: اگر اعتراض متقاضی در کمیسیون رد شود، هزینه های رسیدگی استراداد نمی شود.
تبصره 3: اگر متقاضی یا معترض مقیم خارج از کشور باشد، مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش پیدا می کند.
ماده 61: اگر ذینفع بخواهد می تواند گواهی نامه اختراع را ابطال کند. در این صورت باید با توجه یکی از موارد مذکور در ماده 18 قانون، دادخواست خود را به دادگاه صالحه در ماده 59 قانون ارائه دهد. این کار به همراه سایر مدارک زیر انجام می شود:
کپی برابر اصل تمامی اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال
پرداخت تمامی هزینه های دادخواست ابطال به دادگاه 
ارائه وکالتنامه نماینده قانونی
ماده 62: اختراع از تاریخ ثبت باطل تلقی می شود. رای نهایی نیز به مرجع ثبت ابلاغ می شود که باید آن را ثبت کند و در عین حال هزینه های مربوط به آگهی و انتشار آن در روزنامه رسمی را به متقاضی اعلام کند.