انواع ورشکستگی

انواع ورشکستگی عبارت است از: ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر، ور شکستگی به تقلب

 

ورشکستگی عادی

ورشکستگی عادی در صورتی است که تاجر و یا شرکت تجاری از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و در طی مدت زمان سه روز از تاریخ وقفه که در تعهدات نقدی وی حاصل شده، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار کرده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید.

اگر شرکت بدهکار ظرف مهلت مقرر، توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار اعلام کند ورشکستگی عادی محسوب می شود.

 

ب – ورشکستگی به تقصیر

 

موارد صدور حکم ورشستگی به تقصیر:

مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر، در ایام عادی به نسبت سود او بیشتر شود.

مقدار زیادی از سرمایه تاجر صرف معاملاتی شود که در عرف تجارتی موهوم بوده، و یا اینکه وابسته به اتفاق محض باشد.

-شخص تاجر برای به تاخیر انداختن ورشکستگی خود، فروشی ارزان تر و یا خریدی گران تر از قیمت روز کند و برای بدست اوردن وجه نقد به استقراض یا صدور برات سازشی(برات نوشته ای است که با توجه به ان شخص به دیگری دستور می دهد در موعد معینی مبلغی وجه را به شخص ثالثی بپردازد)متوسل شود.

 شخص تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد، یکی از طلبکاران خود را بر دیگری ترجیح داده و طلب او را بپردازد.

 

 صدور حکم ورشکستگی به تقصیر :

-شخص تاجر مطابق با ماده 413 ق.ت رفتار نکرده و عملیات تجاری او متئقف شده باشد.

-تاجر دارای دفتر نبوده و یا در صورت داشتن، دفاتر او ناقص بوده و یا اینکه دارایی و وضعیت واقعی خود را به طور صریح معین نکند.

با توجه به ماده 544 و 547 ق.ت، تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر، بنا به تقاضای هر یک از طلب کاران و یا دادستان، پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می‌آید.

 

ج – ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ یعنی اینکه شخص  تاجر در حقیقت ورشکسته‌ نبوده بلکه‌ با توسل‌ به‌ تقلب‌ خود را ورشکسته‌ نشان‌ می‌دهد.

-مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از 1 تا 5 سال حبس می‌باشد