سرمایه شرکت 

سرمایه به معنای جمع قیمت اسمی سهام آن شرکت است که به قسمت‏ها‎ی مساوی (سهام) تقسیم می‎شود و هر یک از شرکاء یک یا چند سهم آن را خواهند داشت. سرمایه فاکتور ضروری برای تجارت و کسب و کار در دنیای امروز است که می‎تواند به دو شکل، منقول و غیرمنقول باشد. تشکیل شرکت بدون سرمایه اولیه امکانپذیر نیست. اهمیت و اعتبار شرکت‏ها‎ی تجاری براساس میزان سرمایه آنها مشخص می‎شود. در زمان تشکیل شرکت، محدودیت و حداکثری برای مقدار سرمایه تعیین نشده و از اینرو شرکا می‎توانند در هر زمانی که تمایل داشته باشند، برای افزایش سرمایه شرکت تلاش کنند. 

براساس ماده 5 اصلاحی اسفند 1347، در زمان تشکیل، سرمایه شرکت‏ها‎ی سهامی عام از 500 هزار تومان و سرمایه شرکت‏ها‎ی سهامی خاص، نباید از 100 هزار تومان کمتر باشد. سرمایه شرکت‏ها‎ی سهامی نباید از این مبالغ نباید کمتر باشند. در صورتی که سرمایه کمتر از این باشد، شرکا مکلفند کمبود سرمایه را تا مدت یک سال جبران کنند و یا شرکت را به نوع دیگر تبدیل کنند. در غیر اینصورت، هر ذینفعی می‎تواند درخواست انحلال شرکت را داشته باشد.

نحوه تامین سرمایه شرکت

براساس قانون تجارت، هر یک از شراکا می‎توانند در زمان تشکیل شرکت، بخشی از سرمایه آن را تامین کنند. میزان سهم هر یک از شرکا، براساس نوع شرکت مشخص می‎شود. به عنوان مثال در شرکت‏ها‎ی سهامی، باید 35 درصد سرمایه در بدو تشکیل و مابقی سرمایه نیز تا مدت 5 سال از تشکیل شرکت، پرداخت شود. اگر سرمایه شرکت بصورت غیرنقدی باشد، باید تمامی آن در زمان تاسیس، دریافت گردد.

سرمایه شرکت می‎تواند به دو صورت پرداخت شده و تعهد شده باشد. در برخی شرکت‏ها‎، سرمایه بیشتر از شخصیت حقوقی شرکا اهمیت پیدا می‎کند. برای مثال در شرکت‏ها‎ی سهامی، میزان سرمایه و سهم شرکا با اعتبار و میزان قدرت تصمیم گیری شرکا در ارتباط است. از سوی دیگر قدرت شرکت نیز براساس میزان سرمایه آن است به گونه ای که شرکت با داشتن سرمایه زیاد می‎تواند قرارداد و معاملات بیشتری را انجام دهد. به همین دلیل تمامی شرکت‏ها‎ باید در صورت حساب، اسناد، اعلانات، نشریات و … که بطور خطی یا چاپی صادر یا منتشر می‎شود، میزان سرمایه خود و یا بخشی از آن که تادیه شده است را صریحاً ذکر کنند تا میزان سرمایه در دسترس مراجعین و معامله کنندگان قرار بگیرد.

انواع سرمایه شرکت

سرمایه می‎تواند بصورت نقدی یا غیر نقدی باشد. سرمایه اکثر شرکت‏ها‎ بصورت نقدی است تا در زمان نیاز بتوانند به سهولت از آن استفاده کنند. سرمایه غیرنقدی شرکت مال یا امتیاز یا عملی است که شرکاء در ازاء قیمت سهام خریداری شده، پرداخت می‎کنند. برای مثال ممکن است در شرکتی که موضوع آن تجارت پنبه است، شخصی یک کارخانه پنبه پاک کنی به ارزش صد هزار تومان در مقابل، صد سهم 100 هزار تومانی قبول کند. از همین جهت، مال یا امتیاز دارای ارزش و جزء سرمایه شرکت بوده  که در تبصره 6 مواد الحاقی قانون تجارت تصریح شده است.

سرمایه احتیاطی شرکت 

از نظر قانونی ممکن است در مدت راه اندازی یا پس از آن به شرکت خسارتی وارد گردد که موجب دلسردی شرکاء شود. در مواد اصلاحی قانون تجارت ضمن ماده 140، سرمایه دیگری به نام اندوخته قانونی در نظر گرفته شده است که مطابق با آن هیات مدیره باید یک صدم از سود خالص شرکت را برای انداخته قانونی در خود شرکت به حساب مخصوصی پس انداز نمایند. هیات مدیره تا باید تا زمانی که سرمایه احتیاطی به یک دهم سرمایه اصلی برسد، بر آن اضافه کنند و در اختیار شرکت قرار دهند.

 سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی یکی از موارد ضروری برای مدیریت و اداره هر شرکتی  به شمار می رود. چرا که ممکن است شرکت‏ها‎ دچار خسارت یا زیان شوند و بنابراین باید از یک راه بی دردسر، ضررهای شرکت را جبران کنند. در کشورهای صنعتی برای سرمایه احتیاطی اهمیت خاصی قائلند که سرمایه اضافه شرکت را برای استفاده روزهای آتی شرکت، ذخیره می‎کنند. این امر از انحلال شرکت جلوگیری می‎کند و می‎تواند جایگزین اعتبارت و بدهی‏ ها‎ی خارج از شرکت شود.