ثبت شرکتهای خارجی

شرکت های خارجی در صورتی می توانند در ایران ثبت شوند که در کشور متبوع شرکت خارجی نیز همین قانون برای شرکت های ایرانی وجود داشته باشد. این قانون در مورد شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی نیز صدق می کند. به عبارت دیگر کشور متبوع شرکت های خارجی باید قانون ثبت شعب یا نمایندگی های شرکت های ایرانی را تجویز کرده باشند.
آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی خارجی در ایران از اردیبهشت سال 1378 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. براساس این آیین نامه شرکت های خارجی موظفند تا در به صورت زیر عمل کنند:
ماده 1: در این ماده تنها شرط فعالیت نمایندگی و شعبه شرکت های خارجی در ایران، امکان فعالیت شعبه و نمایندگی شرکت های ایرانی در کشورهای متبوع آنها می باشد. در این صورت، این شرکت ها:

 • موظف به ارائه خدمات پس از فروش خدمات و کالاها به شهروندان ایرانی هستند.
 • انعقاد قرارداد با اشخاص ایرانی و شرکت های خارجی و انجام عملیات اجرایی در زمینه قراردادها ضرورت دارد.
 • سرمایه گذاری این شرکت ها برای توسعه و آبادانی این کشور انجام می شود.
 • خدمات فنی و مهندسی و همچنین انتقال دانش فنی و فناوری توسط این شرکت ها انجام می شود.
 • تمامی فعالیت های این شرکت ها مطابق با قانون جمهوری اسلامی است و مجوز آنها باید از سوی دستگاه های مربوطه دریافت شده باشد.

ماده 2: نمایندگی یا شعبه شرکت های خارجی به طور مستقیم باید دستور العمل های خود را از شرکت اصلی دریافت کند. 
ماده 3: شرکت های خارجی برای ثبت نمایندگی یا شعبه در ایران باید مدارک خود را به همراه درخواست کتبی به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارائه دهند. این مدارک شامل:

 • آگهی تاسیس شرکت به همراه اساسنامه و آخرین تغییرات ثبت شرکت در صورت وجود
 • آخرین گزارش مالی که در شرکت ثبت شده است
 • اطلاعات شرکت که در گزارش توجیهی ثبت شده است به همراه دلایل ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران
 • دلایل ثبت شرکت خارجی در ایران به همراه میزان اختیارات شرکت
 • ارائه اطلاعات شرکت از قبیل میزان فعالیت و محل فعالیت شعبه یا نمایندگی، تعداد نیروی انسانی ایرانی و خارجی، نحوه تامین سرمایه ارزی و ریالی شرکت

ماده4: نماینده شرکت خارجی یک شخص حقیقی یا حقوقی است که با انعقاد یک قرارداد قسمتی از وظایف و مسئولیت های شرکت را بر عهده می گیرد. 
ماده5: اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که متقاضی ثبت نمایندگی یا شعبه شرکت خارجی در ایران هستند باید مدارک لازم را به زبان فارسی ترجمه کنند و سپس آن را به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تحویل دهند. این مدارک شامل موارد زیر است:

 • کپی قراردادی موضوع ماده (4)  این آیین نامه
 • کپی مدارک شناسایی از جمله شناسنامه، نشانی اقامتگاه
 • اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در صورت وجود
 • ارائه سوابق متقاضی ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی
 • تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی و ارائه گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی یا شعبه شرکت خارجی
 • آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی
 •  داشتن معرفی نامه از سوی وزارتخانه ذیربط

 ماده 6: در صورتی که مجوز فعالیت متقاضیان از سوی مراجع ذیربط لغو شده باشد، باید در مدت مشخص شده برای تمدید مدت آن اقدام کنند. در این صورت باید به اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی مراجعه کنند و برای انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدامات لازم را انجام دهند.
ماده 7: شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی که در ایران فعالیت دارند باید هر سال گزارش های مالی خود را که مشتمل بر گزارشهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع هستند را به دستگاه ذیربط تحویل دهند.
ماده 8: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که می توانند در ایران شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی را به ثبت برسانند، باید گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را با صورتهای مالی حسابرسی شده خود در مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به ارگان های مربوطه ارائه دهند.
ماده 9: شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی که در ایران به ثبت رسیده است، باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران اداره شود.
ماده 10: برای برخورداری شرکت های خارجی از فرصت های آیین نامه مصوب، آنها می توانند از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت، اطلاعات و مدارک موضوع مواد 3 و5 این آیین نامه را به دستگاههای ذیربط تحویل و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند.