مرحله اول : ( تحصیل اجازه پذیره نویسی )

1- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی با رعایت ماده 9 لایحه اصلاحی که می بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.

2- دو نسخه اظهارنامه

3- دو نسخه طرح اساسنامه با رعایت ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت که به امضاء موسسین رسیده باشد

4- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت

5- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی ( حداقل 35% از 20% سرمایه تعهد شده) در حساب شرکت در شرف تاسیس

6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

7- اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار

8- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نامهای پیشنهادی

 

پذیره نویسی عمل حقوقی که به موجب آن شخص تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغی آورده شده در شرکت سهامی عام شریک شود . اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود . ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقه مندان به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را که نقدا باید پرداخت شود تادیه و رسید دریافت خواهند کرد. امضاء ورقه تعهد سهم به منزله قبولی تمام اساسنامه و مفاد آن خواهد بود. درمرحله بعد از پذیره نویسی شرکت سهامی عام با احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرسی یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتبا قبول سمت نمایند قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند .

هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیر الانتشار منتشر شود یکی از دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی موسس و روزنامه و دیگر از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود.

 

مرحله دوم : ( ثبت شرکتهای  سهامی عام)

1- دونسخه اساسنامه که تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.

2- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه ، تعیین اعضاء هیئت مدیره ، انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار

3- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره

4- در اجرای ماده 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، ارائه اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35%سرمایه شرکت ( درصورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیرنقدی باشد . ارائه اصل نظریه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است)

5- واریز حق الثبت و حقوق دولتی

6- در اجرای ماده 25 قانون بورس اوراق بهادار ارائه اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار (مجوز ثانویه)

تکمیل و ارائه مدارک فوق مستلزم رعایت نکات ذیل می باشد:

الف: اظهارنامه ها ، اساسنامه ، صورتجلسات مجمع عمومی موسسین می بایستی تکمیل شده و به امضاء کلیه سهامداران برسد . صورتجلسه هیات مدیره نیز بایستی تکمیل شده و به امضاء هیات مدیره منتخب مجمع عمومی موسسین برسد.

ب : گواهی بانکی پرداخت سرمایه تعهدی بایستی قبل از تعیین نام ارائه گردد.

ج : در ارتباط با موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح دارد مقتضی است به لینک با همین عنوان در بخش خدمات سایت مراجعه نمایید.

د: مدارک احراز هویت:

1- اشخاص حقیقی داخلی:

–          تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی

2- اشخاص حقوقی داخلی:

–          تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات مدیران

–          معرفینامه نمایندگی جهت نماینده سهامدار حقوقی جهت حضور در مجمع عمومی موسسین و همچنین در مواردی که نماینده مربوطه به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شده باشد.

–          ارائه تاییدیه توسط اعضای هیات مدیره سهامدار حقوقی مبنی بر غیردولتی بودن .

–          تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده

3- اشخاص حقیقی خارجی:

–          تصویر برابر با اصل گذرنامه

–          اصل ترجمه رسمی گذرنامه از دارالترجمه رسمی

4- اشخاص حقوقی خارجی:

–          تصویر برابر با اصل گواهی ثبت کشور ثبت کننده

–          اصل ترجمه رسمی گواهی ثبت  شخص حقوقی

–          معرفینامه و همچنین تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده

–          چنانچه نماینده شخص حقوقی ایرانی باشد ارائه مدارک مذکور شق «2» بند «د» الزامی است.

–          در متن صورتجلسه مجمع عمومی موسسین بایستی عبارت « کلیه اعضای هیات مدیره بازرسان تعهد و اقرار می نمایند که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 لایحه اصلاحی  قسمتی از کانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی خودرا اعلام میدارند » و در متن صورتجلسه هیات مدیره نیز بایستی عبارت « مدیرعامل شرکت تعهد و اقرار می نماید که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و ماده 126 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق قبولی سمت خودرا اعلام میدارد» درج گردد.

ضمنا” شایان ذکر است وکالتنامه های وکلای دادگستری بایستی نافذ بوده و مدت اعتبار پروانه آنها منقضی نشده باشد.و همچنین کلیه اوراق بایستی بصورت تایپی و بدون هیچگونه قلم خوردگی و لاک گرفتگی باشد.

اضافه مینماید لازم است به نحو شایسته ای تاکید گردد از پذیرش مدارکی که بصورت ناقص ارایه می گردد خودداری گردد.