علامت تجاری شامل برند، لوگو، آرم و نام تجاری می باشد که برای شرکت های تجاری صادر می شود. گاهی علائم تجاری به نام یک شرکت ثبت می شود، اما پس از مدتی مدیران شرکت تصمیم به انتقال آن می گیرند. در این شرایط ماده ١٢ قانون ثبت علائم و اختراعات چنین مقرر نموده است:
«تمامی علائم تجاری می توانند منتقل شوند. البته زمانی این انتقال به شخص ثالث قانونی و معتبر است که مقررات ثبت آن طبق قانون رعایت شده باشد و چگونگی نقل و انتقال علامت تجاری از صاحب قبلی به صاحب جدید باید در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد».
همچنین ماده 14 همین قانون در مورد نقل و انتقال علامت تجاری از صاحبان خارجی به تابعان ایران چنین مقرر داشته است:
«هرگونه تغییر علامت یا طبقه کالا یا صاحب علامت و تغییرات نشانی و تابعیت و نماینده قانونی خارجیان در ایران اعتباری ندارد، مگر اینکه این تغییرات در ایران ثبت شده باشد. ثبت انتقال علائم تجاری از شرکت های خارجی به شرکت های ایرانی در روی صفحه مخصوص علامت مربوط انجام شود و اظهارنامه رسمی توسط صاحب علامت یا نماینده قانونی او انجام شده باشد».

شرایط انتقال علامت تجاری

برای انتقال علائم تجاری باید سه نسخه اظهارنامه تکمیل شود و علامت تجاری به همراه آدرس سکونت دارنده علامت و نام و نشانی نماینده قانونی او در اظهارنامه ثبت شود. بررسی این امر بر عهده اداره مالکیت صنعتی است که باید تمامی مراحل تقاضای انتقال علامت تجاری را بررسی و در مورد رسیدگی به نقل و انتقال علامت تجارتی اقدام لازم را انجام دهد.
اگر نقل و انتقال علامت تجاری با سند عادی یا رسمی انجام شده باشد، متقاضی موظف است تا این اسناد را نیز به اظهارنامه اضافه کند. در صورتی که علامت تجاری در یک کشور خارجی ثبت شده باشد و دارنده این علامت نیز بخواهد تا آن را به ایران انتقال دهد، باید کپی برابر اصل ثبت علامت تجاری در کشور خارجی را به اظهارنامه علامت تجاری ضمیمه نماید.
نقل و انتقال تنها به فردی غیر از دارنده اولیه آن انجام می شود. ضمن اینکه باید شرایط و تشریفات به طور کامل رعایت شود و رضایت مالک فعلی آن نیز کسب شده باشد. به طور کلی برای انتقال علامت تجاری به شخص دیگر، باید اطلاعات مالک در اظهارنامه تغییر کند. این اطلاعات شامل:

 • شماره ثبت علامت تجاری
 • نام، مشخصات و محل اقامت مالک فعلی (حقوقی) و همچنین مالک جدید
 • مشخصات نماینده قانونی مالک حقوقی
 • ضمیمه کردن پروانه مالکیت انحصاری، سند رسمی انتقال و وکالتنامه رسمی (برای نماینده قانونی) الزامی است.

مدارک مورد نیاز برای انتقال علامت تجاری

برای انتقال علامت تجاری به شخص حقیقی باید مدارک زیر به اداره مالکیت صنعتی ارائه شود:

 • اصل سند صلح
 • کپی برابر اصل تمامی مدارک شناسی مالک جدید
 • گواهی مصدق ثبت علامت تجاری

در صورتی که علامت تجاری به شخص حقوقی منتقل می شود، لازم است تا مدارک زیر به اداره مالکیت صنعتی ارائه شود:

 • کپی و اصل روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت (در صورت وجود تغییرات)
 • کپی برابر اصل تمامی مدارک شناسایی تمامی اعضای شرکت
 • اصل سند صلح
 • اصل گواهی مصدق ثبت علامت