درخواست ابطال سند رسمی از دادگاه 
اسناد رسمی که از سازمان ثبت اسناد و املاک دریافت می شود، دارای اعتبار قانونی می باشند. این اسناد توسط مراجع قضایی صالحه و با حکم قانون مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. همچنین شورای نگهبان نیز اسناد رسمی را تایید کرده اند. بنابراین این اسناد در هر موقعیتی که باشند از اعتبار کافی برخوردار هستند. 
اما گاهی صاحبان اسناد خواهان ابطال آنها هستند و یا ممکن است عملیات انتقال مالکیت انجام شود. در این صورت باید اسناد رسمی ابطال شوند. این کار پس از دریافت نامه درخواست ابطال سند از مرجع صلاحیت دار انجام می شود. ضمن اینکه باید مدارک قطعی و مستند نیز ارائه شود.
نحوه ابطال سند رسمی از دادگاه
براساس نظر کمیسیون ماده 12، اسناد رسمی باید براساس حکم قطعی دادگاه و مراجع قضایی صالحه باطل شوند. در این صورت درخواست متقاضیان مبنی بر ابطال اسناد رسمی در دفتر اندیکاتور صورت می گیرد و موضوع برای بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع داده می شود. این مدارک پس از بررسی به همراه سایر ضمائم به قسمت بایگان ارسال می شوند تا پرونده ثبتی به آن ضمیمه شود. در قسمت بایگانی، پرونده ابطال سند رسمی استخراج می شود تا مورد بررسی قرار بگیرد.
در صورتی که سند رسمی مربوط به املاک باشد، به دفتر املاک ارسال می شود که در اینجا نیز پرونده به دقت بررسی می گردد تا سوابق و مدارک ابراز شده توسط متقاضی با مشخصات مندرج در پرونده مطابقت داده شود. پس از حصول اطمینان از فقدان ایراد و نقص در پرونده، ادامه مراحل ابطال سند رسمی صورت می گیرد و پیش نویس سند رسمی تهیه می شود که در آن شماره نامه یا حکم یا سند انتقال اجرائی نیز قید می گردد و سپس پیش نویس سند مالکیت رسمی جدید به متقاضی ارائه می شود.
شرایط ابطال سند رسمی 
زمانی که متقاضی درخواست خود را به دادگاه ارائه می دهد باید شرایط زیر را مد نظر قرار دهد:

  • متقاضی باید در درخواست خود تمامی مشخصات کامل سند (اعم از سند مالکیت یا غیره) را به طور دقیق بیان کند. این مشخصات شامل اطلاعات شخصی مالک فعلی سند رسمی و مالک جدید، مشخصات ملک (در صورت سند مالکیت)، شماره پرونده ثبتی، نحوه ابطال سند مالکیت اولیه و شماره و تاریخ مستند ابطال می باشد.
  • اگر سند رسمی پیش تر نیز باطل شده است، باید ضمیمه پرونده ثبتی شود. درخواست متقاضی نیز پس از انجام تشریفات فوق بخشنامه ای، باید به دفاتر اسناد رسمی ارسال شود تا ابطال اولیه سند رسمی صورت بگیرد.
  • در بخشنامه ابطال سند رسمی، باید مشخصات کامل ملک، مالک، تاریخ مستند ابطال سند، شماره سند، امضای مسئول مربوطه و … در آن ذکر شود.
  • وجوه تعیین شده توسط دادگاه، باید توسط متقاضی پرداخت شود. این وجه بهاء دفترچه سند رسمی می باشد.
  • احراز هویت متقاضی یکی از مراحل اصلی ابطال سند رسمی می باشد. در این مرحله علاوه بر اینکه متقاضی موظف است تا کپی برابر اصل تمامی مدارک شناسایی را به دادگاه ارائه دهد، بررسی و تطبیق آنها با متقاضی نیز توسط کارشناس مربوط انجام می شود.
  • پس از طی کردن این مراحل، دادگاه پرونده ابطال سند رسمی را در قسمت بایگانی نگهداری می کند و رسید آن را نیز به متقاضی ارائه می دهد.