به شکل الکترونیکی

 • درخواست نام کاربری و رمز عبور: متقاضیان با مراجعه به سایت اطلاع رسانی شورای عالی انفورماتیک کشور به نشانی www.shci.ir می‏توانند گزینه «تقاضای گذرواژه از سیستم» را انتخاب نمایند. پس از این مرحله فیلدهای اطلاعاتی لازم را پر کرده و مستندات و مدارک را بارگذاری نمایند. دریافت نام کاربری و رمز عبور، در مدت حاکثر 24 ساعت از طریق پست الکترونیکی صورت می‏گیرد.
 • مدارکی که باید در سایت بارگذاری شوند شامل؛ روزنامه تاسیس شرکت و چنانچه نام یا نوع شرکت نسبت به روز تاسیس تغییر کرده باشد، باید روزنامه رسمی تغییر نام شرکت یا روزنامه رسمی تغییر نوع شرکت نیز به همراه آن بارگذاری شوند. لازم به ذکر است که این مدارک باید از قبل اسکن شده باشند.
 • متقاضی پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور، باید وارد بخش «ورود به سیستم رتبه بندی» شده و فرم‎ها‏ی اطلاعاتی از قبیل اطلاعات عمومی، سهامداران و پرسنل، فعالیت‎ها‏ی خوداظهاری و فرم پرسشنامه را تکمیل و به همراه سایر مدارک مورد درخواست را بارگذاری نمایند. این مدارک شامل:
 1. مدرک تحصیلی مدیر عامل 
 2. روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 3. تصویر آخرین اساسنامه شرکت 
 4. روزنامه رسمی تغییر نام شرکت
 5. سه لیست بیمه اخیر و جدید شرکت 
 6. کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای شرکت
 7. مدرک تحصیلی کارشناس اول و دوم شرکت
 8. صفحات 1،3، 7 و 15 اظهارنامه مالیاتی یک سال گذشته 
 9. برگ قطعی یا تشخیص مالیات سال مالی دو سال گذشته
 10. برچسب آدرس حاوی نام و نشانی به همراه کد پستی 10 رقمی شرکت
 11. تصوی ربرگ قطعی عملکرد مالیات سال گذشته که توسط ممیز دارایی مربوطه رونوشت برابر اصل شده است.
 12. پس از بارگذاری مدارک مذکور، پرونده تکمیل شده به کارتابل الکترونیکی دبیرخانه شورای عالی انفورماتک کشور ارجاع داده می‏شود.

به شکل دستی و فیزیکی

 • ارسال فیزیکی مدارک مورد نیاز به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
 1. نامه درخواست ممهور به مهر مدیر عامل و منضم به مدارکی از جمله اظهارنامه مالیاتی
 2. تصویر برگ قطعی یا تشخیص مالیات که توسط ممیز دارای مربوطه برابر اصل شده است
 3. تصویر لیست‎ها‏ی بیمه 12 ماه گذشته
 4. تکمیل و امضای تعهدنامه رعایت قوانین
 5. تعهدنامه برای ارائه لیست‎ها‏ی بیمه ماه‎ها‏ی بعد برای شرکت‎ها‏ی جدیدالتاسیس
 • تمامی مدارک مذکور باید به آدرس تهران، پایین تر از میدان سپان، نرسیده مبه میدان بهارستان، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، دبیر خانه عالی انفورماتیک کشور؛ ارسال شوند.
 • برای پیگیری نواقص پرونده، متقاضیان می‏توانند وارد اطلاع رسانی شورای عالی انفورماتیک کشور شوند و در صورت ایراد و نقص در مدارک، به رفع آن اقدام نمایند.
 • پس از طی مراحل مذکور، گواهی اخذ صلاحیت و رتبه بندی صادر می‏شود.