جهت استعلام نام شرکت ، به لینک ذیل مراجعه نمایید :

http://name-inquiry.irsherkat.ir/Members/LogOn