مشاور حقوقی 

امروزه در شرکت ها روابط فردی و سازمانی پیچیده شده که مدیران را با مشکلات و مسائل زیادی مواجه کرده است. به همین دلیل وجود منصب مشاور حقوقی در شرکت ضرورت پیدا می کند. مشاور حقوقی برای انجام بهتر کارهای شرکت استخدام می شود که مسئولیت های متعددی را بر عهده دارد. از جمله این مسئولیت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کمک به ذینفعان

یکی از مسئولیت های مشاور حقوقی کمک به ذی نفعان است تا بتوانند مسئولیت های کیفری، جزایی و انتظامی خود را بهتر پیگیری و بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. همچنین مشاور حقوقی در بسیاری از مسائل حقوقی مربوط به شرکت و سازمان ها، مشاوران حقوقی می توانند ذینفعان را یاری دهند.

  • تسلط کامل به امور حقوقی

مطالعه کتاب قانون کار راحتی نیست و به زمان زیادی نیاز دارد. همینطور، دنبال کردن پرونده های حقوقی و دعاوی اداری، استخدامی، شرکت در جلسات دادرسی و دفاع از حق سازمان، ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان در صورت لزوم، انجام امور حقوقی مربوط به مناقصه، مزایده و …. به تخصص نیاز دارد. این در حالی است که مشاوران حقوقی به تمامی این امور اشراف کامل دارند. بنابراین با وجود مشاور حقوقی هیچ مشکلی در زمینه پیگیری امور مذکور وجود نخواهد داشت.

  • انعقاد قراردادها

شرکت ها و سازمان ها برای توسعه کسب و کار باید با سایر شرکت های خارجی و ایرانی قرارداد و تفاهم نامه امضا کنند. این در حالی است که تمامی این قراردادها به تخصص نیاز دارد. اما انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های بین سازمانی و سایر امور حقوقی دستگاه و تهیه متن قراردادهای شرکت یا سازمان و نظارت بر روند عقد آنها، می تواند از طریق مشاور حقوقی به راحتی انجام شود. کارشناسان حقوقی می توانند بررسی و انجام مراحل و عملیات حقوقی را بر عهده بگیرند. 
تنظیم، جمع آوری و بررسی اطلاعات لازم برای تهیه قوانین، اساسنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مزایده ها و مناقصه هایی که شرکت انجام می دهد هم به مسائل حقوقی نیاز دارند که بررسی و اجرای آنها با توجه به حقوق تجارت، بر عهده مشاور حقوقی است.

  • مشاوره در زمینه استخدام

استخدام یکی از امور مهم در تمامی سازمان ها و شرکت های تجاری و غیرتجاری است که به تخصص کافی نیاز دارد. مدیرانی که به امور حقوقی مربوط به مستخدمین شرکت اشراف کافی نداشته باشند، چه بسا پس از مدت کوتاهی با مشکلات متعددی مواجه شوند. حتی اطلاع از امور حقوقی مربوط به کارکنان شرکت می تواند راندمان کاری آنها را نیز افزایش دهد. این در حالی است که مشاور حقوقی بر این امر تسلط کافی دارد و می تواند مدیران و موسسان شرکت را در زمینه استخدام یاری دهد.

  • مشاوره حقوقی در امور هنری و ورزشی شرکت

در تمامی شرکت ها و سازمان ها برخی امور غیرکاری می تواند سلامت جسمی و روانی کارکنان را تضمین کند. از جمله این امور غیرتخصصی می توان به فعالیت های هنری و ورزشی اشاره کرد. این در حالی است که برخی از مدیران شرکت ها با روند اجرای امور غیرتخصصی آشنایی کامل ندارند. اما مشاوران حقوقی می توانند آنها را در این زمینه یاری دهند.

  • دفاع از شرکت و سازمان در محاکم قضایی

زمانی که شرکت یا سازمان به هر دلیلی باید در محاکم قضایی پاسخگو باشد، مشاور حقوقی مدیران شرکت را یاری می دهد. در غیر اینصورت مدیران توانایی دفاع را نخواهند داشت و در نتیجه به شکست منجر می شود. در واقع جمع آوری اطلاعات لازم و استفاده از آنها برای دفاع از سازمان یا شرکت مربوطه در محاکم قضایی یکی دیگر از وظایف مشاوران حقوقی در شرکت ها و سازمان ها می باشد.

  • امور مربوط به ثبت شرکت

ثبت شرکت کار ساده ای نیست و به تخصص نیاز دارد. به این معنا که تمام امور مربوط به ثبت، تغییرات در ساختار، انحلال شرکت ها در شرکت یا سازمان باید مطابق با رویه حقوقی انجام شود که این کار مهارت و دانش مورد نیاز شغل مشاور حقوقی و آشنایی و تسلط کامل در قوانین و امور حقوقی را می طلبد. در این زمینه مشاور حقوقی می تواند تمامی این امور را بر عهده بگیرد.