بین شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای با مسئولیت محدود چه تفاوتهایی وجود دارد

تفاوت بین شرکت های سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود را می توان به صورت موردی بیان کرد:

 1. شرکت های سهامی خاص با وجود حداقل سه نفر می تواند تشکیل شود. در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود وجود دو نفر نیز کفایت می کند.
 2. برای تشکیل شرکت سهامی خاص باید حداقل 35 درصد از سرمایه شرکت در نزد یکی از بانک ها سپرده گذاری شود. سپس 65 درصد باقی مانده باید در تعهد شرکا باقی بماند. اما در شرکت های با مسئولیت محدود باید همه سرمایه به مدیر عامل تسلیم شود. در مقابل مدیر عامل نیز باید نسبت به دریافت تمامی سرمایه اقرار کند.
 3. در شرکت های سهامی خاص وجود دو نفر بازرس اصلی و بازرس علی البدل الزامی است. این در حالی است که در شرکتها با مسئولیت محدود به انتخاب بازرس نیاز ندارد و انتخاب بازرس یک امر اختیاری است.
 4. در شرکتهای سهامی خاص مدیران حداکثر به مدت دو سال انتخاب می‌شوند. اما در شرکت های با مسئولیت محدود، هیچ مدت زمانی برای مدیریت مدیران مشخص نشده است و اعضا می توانند طبق توافق خود یک مدت زمان را در نظر بگیرند.
 5. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌های دعوت شرکت در سهامی خاص ضرورت دارد. اما در شرکت با مسئولیت محدود اعضای هیات مدیره هیچ الزامی برای انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ندارند.
 6. در شرکت های سهامی خاص، مدیران باید حتما از میان سهامداران شرکت انتخاب شوند. همچنین مدیران موظفند تعداد سهام وثیقه‌ای که در اساسنامه تعیین شده است را تهیه و به صندوق شرکت ارائه دهند. این در حالی است که مدیران در شرکت با مسئولیت محدود می توانند از میان شرکا یا خارج از آنها انتخاب شوند.
 7.  در شرکت سهامی خاص باید سود به نسبت تعداد سهام شرکا تقسیم شود و هیچ روش دیگری برای تقسیم سود میان شرکا وجود ندارد. اما در شرکت های با مسئولیت محدود، تقسیم سود به نسبت میزان سهم الشرکه شرکا می باشد. مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر شده باشد.
 8. برای تشکیل مجامع عمومی شرکتهای سهامی خاص شرایط آسان‌ است و شرکا می توانند با رعایت موارد قانونی مجامع عمومی شرکت خود را تشکیل دهند. این مجموعه توسط هیات رئیسه شرکت با حضور یک نفر رئیس مجمع، دو نفر ناظر و یک نفر منشی و با انتخاب و تایید سهامداران تشکیل می شود. در حالی که برای تشکیل مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود شرایط مشکل‌تری وجود دارد. در این نوع شرکت ها، مجامع عمومی زمانی تشکیل می شود که تعداد شرکای شرکت بیش از 12 نفر باشد.
 9. در شرکت سهامی خاص سرمایه به صورت سهام بین شرکا تقسیم می‌شود و هر یک از شرکا بدون در نظر گرفتن میزان سهم و آورده ای که در شرکت دارند، نسبت به قروض و تعهدات شرکت مسئول خواهند بود. این در حالی است که در شرکت های با مسئولیت محدود، تعهدات و قروض شرکت تنها به میزان سهم الشرکه آنها می باشد.
 10. اگر بخشی از سرمایه شرکت را آورده های غیر نقدی تشکیل دهد، نحوه ارائه این نوع سرمایه در شرکتهای سهامی خاص توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد. اما در شرکت های با مسئولیت محدود، تقویم آورده های غیر نقدی توسط شرکا انجام می شود و مسئولیت صحت برآورد به عهده شرکا می باشد.
 11. نحوه تشکیل و مدارکی که برای تاسیس شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود نیاز است، با یکدیگر متفاوت می باشد. برای تاسیس شرکت سهامی خاص باید دو نسخه اساسنامه، دو نسخه اظهارنامه، صورت جلسات مجمع عمومی موسس و هیات مدیره، گواهی بانک دایر بر پرداخت 35% سرمایه تعهد شده و فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان به اداره ثبت ارائه شود.
 12. برای تشکیل شرکت با مسولیت محدود به دو نسخه شرکت نامه، دو نسخه تقاضانامه، دو جلد اساسنامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیئت مدیره، فتوکپی شناسنامه و کارت ملی همه شرکا نیاز است که همه آنها باید به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.