تصمیمات مجمع بر چند قسم است؟

مسئولیت های مجمع فوق العاده و مجمع عمومی در مواد 86 تا 257 قانون تجارت ذکر شده است. در زیر این مواد را به طور دقیق بررسی می کنیم.
ماده 86: براساس این ماده تصمیم گیری در مورد تمامی امور شرکت به استثنای مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است، یکی از وظایف مجمع عمومی عادی است. 
ماده 87: در مجمع عمومی عادی، باید بیش از یک دوم سهامدارانی که دارای حق رای هستند، حضور داشته باشند. اگر در اولین دعوت، این تعداد به حد نصاب نرسد، می توان برای بار دوم مجمع عادی را با حضور تعدادی از سهامداران دارای حق رای، تشکیل داد. در این صورت سهامداران می توانند در این جلسه تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. اما در دعوت دوم باید نتیجه دعوت اول ذکر شود.
ماده 88: تصمیم گیری ها در مجمع عمومی عادی، با تایید و امضای اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی، جنبه قانونی پیدا می کند و معتبر می شود. تمامی تصمیماتی که در مجمع عمومی گرفته می شود، با هدف انتخاب مدیران و بازرسان است که با وجود اکثریت نسبی قابل اجرا خواهد بود.
ماده 89: مجمع عمومی عادی موظف است تا هر سال یکبار براساس مندرجات اساسنامه، برای حساب سود و زیان سال مالی قبل، صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت، صورت دارائی، رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان، مطالبات، رسیدگی به ترازنامه، دیون شرکت و سایر امور مرتبط با حساب‎ها‏ی سال مالی شرکت جلسه تشکیل دهد.
تبصره: اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی، بدون خواندن گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اعتبار و رسمیت ندارد.
ماده 90: به منظور تقسیم سود شرکت در میان سهامداران، ابتدا باید طرح توسط مجمع تصویب مجمع عمومی به تایید برسد. در صورت وجود منافع، تقسیم 10 درصد سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام ضرورت دارد.
ماده 91: در صورتی که هیات مدیره در موعد مقرر، برای دعوت مجمع عمومی عادی سالانه اقدامات لازم را انجام ندهد، بازرس یا بازرسان شرکت می توانند برای دعوت اعضای مجمع عمومی عادی اقدام کنند.
ماده 92: یکی از اختیارات هیات مدیره، بازرس یا بازرسان شرکت، دعوت از اعضای مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده است در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت منتشر شود.
ماده 93: مجمع عمومی می‏تواند هر زمان که تشخیص دهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییراتی را ایجاد کند. یکی از مواردی که باید به آن توجه شود، اینکه تصمیمات مجمع قطعی نیست. اما اگر صاحبان این نوع سهم در جلسه حضور پیدا کنند، تصمیمات قطعی خواهد بود. چنانچه تعداد اعضای دعوت شده در این جلسه به حد نصاب نرسد، در دعوت دوم حضور یک سوم این نوع سهامداران، الزامی خواهد بود. تصمیم گیری با حضور اکثریت دو سوم آراء دارای اعتبار و حنبه قانونی پیدا می کند.
ماده 94: تحت هیچ شرایطی مجمع عمومی قادر به تغییر تابعیت شرکت نیست و نمی تواند میزان تعهدات سهامداران را افزایش دهد.
ماده 95: سهامداران یک پنجم سرمایه شرکت این اختیار را دارند تا برای تشکیل مجمع عمومی، دعوت سهامداران را از هیات مدیره درخواست کنند. هیات مدیره نیز موظف است تا در مدت بیست روز و با رعایت تشریفات مقرره مجمع، به درخواست سهامداران جامه عمل بپوشاند. اگر هیات مدیره از انجام این دستور سرباز زند، سهامداران می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند. در این صورت آنها نیز باید با رعایت تشریفات مقرره، مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا مدت 10 روز پس از دریافت درخواست، دعوت نمایند. در غیر این صورت صاحبان سهم این اجازه را دارند تا به طور مستقیم برای دعوت مجمع اقدام کنند.
ماده 96: در ماده 95 دستور مجمع عمومی، به صورت موضوعی است که در تقاضانامه قید می شود. هیات رئیسه مجمع از باید از بین سهامداران شرکت گزینش شوند.
ماده 97: همه مراحل دعوت سهامداران برای تشکیل مجامع عمومی، باید در آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری منتشر شود. 
تبصره: هر گاه همه سهامداران در مجمع حضور پیدا کنند، نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نخواهد بود.
ماده 98: برای نشر دعوت نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن، حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز فرصت در اختیار سهامداران قرار می گیرد.
ماده 99: قبل از تشکیل مجمع عمومی هر یک از سهامدارانی که تمایل دارند تا در جلسه مجمع عمومی حضور پیدا کنند، باید برگه سهم خود را به شرکت ارائه دهند و در مقابل ورقه ورود به جلسه را دریافت کنند. در این جلسه تنها سهامدارانی می‏توانند در حضور داشته باشند که برگه ورود را پیش‎تر اخذ نموده باشند.
ماده 100: در آگهی دعوت صاحبان سهم برای تشکیل مجمع عمومی، دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با ذکر ساعت و نشانی کامل قابل انجام است.
ماده 101: مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای با وجود رئیس و یک منشی و دو ناظر تشکیل می شود و رئیس هیات مدیره این اختیار را دارد که ریاست مجمع را بر عهده بگیرد. اما اگر انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا تمامی آنها، جزء دستور جلسه مجمع باشد، باید رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه و ناظران از بین سهامداران انتخاب شود.
ماده 102: حضور وکیل سهامداران و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان هر یک از شخصیت های حقوقی، در تمامی مجامع عمومی به معنای حضور آنان می باشد. اما حضور نمایندگان باید به همراه وکالتنامه باشد.
ماده 103: در تمامی مواردی که در این قانون، اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده است، منظور اکثریت آراء حاضرین در جلسه می‏باشد.
ماده 104: چنانچه در مجمع عمومی تمامی موضوعات مندرج در دستور مجمع بررسی نشود، هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع می‏تواند زمانی را برای استراحت در نظر بگیرد و تاریخ جلسه بعد (الزاماً نباید دیرتر از دو هفته باشد) را تعیین کند. تمدید جلسه به دعوت و نشر آگهی مجدد نیاز ندارد و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول جنبه قانونی پیدا می کند.
ماده 105: تصمیمات و مذاکرات مجمع عمومی توسط منشی به صورت جلسه ای تشکیل می شود که هیات رئیسه مجمع باید آن را امضا ‏کند. در عین حال یک نسخه از تصمیمات اتخاذ شده در جلسه باید در مرکز شرکت بایگانی شود.
ماده 106: در صورتی که تصمیمات اتخاذ شده توسط مجمع عمومی دربرگیرنده یکی از امور زیر باشد، ارسال یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید به مرجع ثبت شرکت‎ها‏ الزامی است:

  • انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
  • هر نوع تغییر در اساسنامه شرکت
  • افزایش و یا کاهش سرمایه شرکت
  • تصویب ترازنامه شرکت
  • انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.

ماده 144: یکی از وظایف مجمع عمومی عادی انتخاب بازرس یا بازرسان است که در سال یکبار انجام می شود. بازرسان باید براساس این قانون، به وظایف خود را به نحو احسن بر عهده بگیرند. همچنین مجمع عمومی عادی این اختیار را دارد تا مجددا برای انتخاب بازرس یا بازرسان اقدام کند. در عین حال موظف است تا جانشین آنها را نیز انتخاب نماید. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان محدودیت و مانعی ندارد.
تبصره: وزارت امور اقتصادی و دارائی حوزه هایی را مشخص می کند که  وظایف مربوط به بازرسی شرکت‎ها‏ را در شرکت‎ها‏ی سهامی عام بر عهده دارند. در این حوزه ها، فهرست رسمی بازرسان شرکت‎ها‏ ذکر می شود. شرایط درج نام اشخاص صلاحیت دار در فهرست، تنظیم فهرست، احراز صلاحیت بازرسی در شرکت‎ها‏ی سهامی عام و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان باید مطابق با آیین نامه وزارت دارائی و امور اقتصادی پیشنهاد و کمیسیون اقتصاد مجلس صورت بگیرد.
ماده 145: انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت‎ها‏ی سهامی خاص نیز مطابق با ماده 20 قانون تجارت است. انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت‎ها‏ی سهامی عام در مجمع عمومی موسس می باشد. 
ماده 146: مجمع عمومی عادی می تواند یک یا چند بازرس علی البدل را انتخاب کند. در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول بازرسان اصلی، وظایف آنها بر عهده بازرس علی البدل است.
ماده 152: اگر مجمع عمومی از دریافت گزارش بازرس سر باز زند و یا براساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده 147 این قانون بعنوان بازرس مشخص شده اند، ترازنامه، صورت دارایی، حساب سود و زیان شرکت را تصویب کند، تصویب آنها هیچ اعتباری ندارد. 
ماده 153: در صورتی که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده باشد یا از دادن گزارشات خودداری کنند و یا یک یا چند نفر از بازرسان نتوانند گزارشات خود را ارائه دهند، در این صورت رئیس دادگاه شهرستان با تقاضای هر ذینفع می تواند برای انتخاب بازرس یا بازرسان به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت اقدام کند تا مسئولیت‎ها‏ی بازرسان اصلی شرکت را بر عهده بگیرند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد قابل اعتراض نیست.
ماده 256: هیات رئیسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده که برای تنظیم صورت جلسه مذکور در ماده 105 اقدام نکرده باشد، مشمول مجازات می شود.
ماده 257: رئیس و اعضاء هیات رئیسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده که مقررات مربوط با حق رای سهامداران را نقض کرده باشند، مطابق با ماده 255 محکوم به مجازات می شوند.