تمدید ثبت طرح صنعتی به چه صورت است؟

زمانی که طرح صنعتی ثبت می شود، پس از مدتی به تمدید نیاز پیدا می کند. به این معنا که ثبت آن تنها برای مدت مشخصی است و با پایان یافتن این تاریخ باید مجدد تمدید شود. اما تمدید ثبت طرح صنعتی طبق قوانین خاصی انجام می شود که در آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در مورد آن بحث شده است. در زیر به برخی از موادی که در زمینه تمدید ثبت طرح صنعتی در این قانون ابراز شده است، می پردازیم.
ماده 89: براساس این ماده از قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مالک طرح صنعتی با پرداخت هزینه های تعیین شده از سوی اداره ثبت، می تواند درخواست خود برای تمدید اعتبار ثبت طرح صنعتی برای دو دوره پنج ساله متوالی را ارائه دهد. مالک طرح صنعتی باید تا مدت شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی در هر دوره، برای تمدید ثبت آن اقدام کند.
تبصره: در صورتی که مالک طرح صنعتی درخواست تمدید ثبت خود را در طی مدت مشخص شده اعلام نکند، باید ضمن پرداخت جریمه تاخیر، شش ماه پس از پایان اعتبار ثبت طرح صنعتی، برای تمدید اقدام کند. در غیر این صورت ثبت طرح صنعتی بلااثر خواهد شد.
ماده 90: مالک طرح صنعتی باید دو نسخه درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی خود را تنظیم و پس از امضاء و الصاق تصویر نمونه طرح، هزینه های آن را پرداخت کند. سپس آن را به مرجع ثبت ارائه دهد. کارشناسان اداره ثبت نیز پس از وصول مدارک لازم، آن را در دفتر مربوط وارد می کنند. باید بر روی هر یک از نسخه های درخواست متقاضی تاریخ دریافت و شماره آن قید شود. 
ماده 91: نکاتی که باید درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی قید شود، عبارتند از:

  • تاریخ و شماره ثبت اظهارنامه باید درخواست ثبت شود.
  • ذکر طبقه یا طبقات کالاهای موضوع طرح صنعتی در درخواست ضرورت دارد.
  • در درخواست باید نام و آدرس کامل مالک طرح صنعتی و یا نماینده قانونی وی ذکر شود.
  • اگر تمامی مراحل تمدید ثبت توسط نماینده انجام می شود، باید مدارک مثبت هویت متقاضی، رسید مربوط به پرداخت هزینه تمدید و حداقل شش نمونه از طرح و مدارک نمایندگی قانونی به همراه درخواست تمدید ارائه شود.

 ماده 92: تمدید ثبت دنباله عملیات ثبت اصلی است که باید در دفتر ثبت طرح انجام شود. در این فرآیند هم باید آگهی مربوط به ثبت منتشر و گواهی نامه تمدید ثبت طبق (ط ـ 4) صادر شود. در پایان نسخه ای از تمدید ثبت به مالک طرح یا نماینده قانونی وی ارائه می شود. گواهی نامه تمدید شامل مندرجات گواهی نامه اصلی، با انجام تغییرات لازم و نیز مدت اعتبار طرح صنعتی و تاریخ انقضای آن خواهد بود.
تبصره: در زمان تمدید ثبت، اداره ثبت باید مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر، محصولات را طبقه بندی و سپس ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت طرح صنعتی را مطابق با آن تصحیح کند. همچنین تغییر طبقات که با اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی صورت می گیرد و همچنین انتشار آگهی نیاز به هزینه دارد که بر عهده مالک طرح صنعتی می باشد.
تبصره 2: تمدید ثبت طرح صنعتی به معنای تغییر آخرین شکل ثبت نیست. اگر مالک بخواهد آخرین شکل ثبت را تغییر دهد، باید مقررات تغییر طرح صنعتی موضوع ماده 93 این آیین نامه را رعایت کند.