برای ثبت موسسات غیر تجاری باید چه اقداماتی انجام داد؟
برای ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری باید همانند شرایط تشکیل شرکت های تجاری، به قانون مراجعه شود. در این رابطه قانون تجارت با در نظر گرفتن چند حکم، ضمن توضیح و تعریف دایره تشکیلات و موسسات غیرتجاری، نحوه ثبت آن را نیز تعیین می کند که در زیر به آن می پردازیم.
ماده 1: بر اساس این ماده هدف اصلی از تشکیل موسسات غیر تجاری که در ماده 584 قانون تجارت آمده، عبارت است از: مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی، ادبی، امور خیریه و … . چه موسسان این نوع شرکت قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند، شرکت غیرتجاری محسوب می شود.
تبصره: تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و  …. اختیار کنند. در عین حال استفاده از عناوین مربوط به به تشکیلات دولتی ممنوع می باشد.
ماده 2: تشکیلات و موسسات غیر تجاری از نظر انطباق با مقررات آئین نامه قانون تجارت به دو بخش تقسیم می شوند که عبارتند از:
الف ـ موسساتی که با هدف جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود شکل می گیرند.
ب – موسساتی که با هدف جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر تشکیل می شوند. از جمله می توان به کانونهای فنی و حقوقی و … اشاره کرد. 
ماده 3: ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری در شهر تهران در اداره ثبت شرکتها انجام می شود و برای ثبت این نوع از موسسات در شهرستانها باید به اداره ثبت مرکز اصلی آن مراجعه کرد.
تبصره: اگر موسسات و تشکیلات غیر تجارتی که در خارج از کشور ثبت شده است بخواهد در ایران نیز فعالیتی داشته باشد، ابتدا باید در تهران در اداره ثبت شرکتها، ثبت شود.
ماده 4: موسسات و تشکیلات غیر تجارتی خارجی که هنوز ثبت نشده اند اما در حال فعالیت هستند، می بایست از تاریخ تصویب این آئین نامه، ظرف مدت دو ماه طبق مقررات مربوطه به ثبت برسند. 
ثبت مجامع و موسسات غیر تجارتی 
نحوه تکمیل اظهارنامه و چگونگی ثبت مجامع و موسسات غیرتجاری باید بر اساس آئین نامه مقرر در قانون تجارت عمل شود که به صورت زیر تدوین شده است:
ماده 5: برای ثبت موسسات غیر تجاری باید اظهارنامه ثبت در دو نسخه به زبان فارسی تنظیم شود که در آن ذکر تاریخ و امضاء شرکا الزامی می باشد. همچنین درج اطلاعات زیر در اظهارنامه موسسات غیرتجاری ضرورت دارد:
الف ـ نام، آدرس محل سکونت، تابعیت، موضوع موسسه، مراکز و شعب آن 
ب ـ نام، آدرس محل سکونت، شهرت اشخاصی که برای اداره کردن موسسات غیر تجاری تعیین شده اند. 
ج – نام، آدرس محل سکونت، تابعیت وکیل در صورتی که اظهارنامه وسیله وکیل تنظیم شده باشد.
د ـ تاریخ ثبت، محل و شماره ثبت نام کشوری که موسسه ثبت شده است. (در صورتی که موسسه غیرتجاری در کشورهای خارجی به ثبت رسیده است).
هـ ـ تعیین ضمائم اظهارنامه
ماده 6 : در اظهارنامه باید ضمائم زیر نیز پیوست شود:
الف ـ در صورتی که تقاضا توسط وکیل داده شده باشد، ارائه نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه الزامی می باشد.
ب ـ ارائه کپی برابر اصل تصدیق کشوری که موسسات یا تشکیلات مزبور در آنجا ثبت شده است، به همراه ترجمه مصدق آن به زبان فارسی ضرورت دارد.
ج ـ در صورتی که اصل اساسنامه به زبان خارجی باشد، دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن الزامی است.
د ـ تایید و تصدیق نامه مجمع عمومی مبنی بر انتخاب هیات مدیره و معرفی کسانی که حق امضاء دارند. 
ه ـ  در صورتی که موضوع ثبت طبق مدلول ردیف الف از ماده 2 این آئین نامه باشد، دریافت تاییدیه از سوی شهربانی ضرورت دارد.
ز ـ رسید پرداخت حق الثبت.
ماده 7: براساس این ماده اگر در طی پانزده روز پس از دریافت اظهارنامه مشخص شود که تقاضای ثبت شرکت غیرتجاری ناقص است، دفتر اداره ثبت شرکتها باید به متقاضی اعلام کند تا ایرادات و نواقص را ظرف مدت پانزده روز برطرف نماید. در صورتی که در این مدت اقدامی برای رفع نقص صورت نگیرد، تقاضای ثبت باطل خواهد شد.
ماده 8 : در صورتی که تقاضای توسط اداره ثبت شرکت ها پذیرش شود، مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و ورقه حاکی از تصدیق ثبت به متقاضی ارائه می شود. همچنین خلاصه ای از تقاضا با هزینه ای که از سوی متقاضی پرداخت می شود، در روزنامه اسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار برای اطلاع عموم منتشر می شود.
ماده 9:  تمامی تغییراتی که در مواد اساسنامه موسسات و تشکیلات غیرتجاری انجام می شود و یا تغییر در اشخاصی که حق امضا دارند و یا اقامتگاه قانونی آنها پیدا می شود، باید طی مدت 30 روز، به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شود. در غیر این صورت استناد به تغییرات در مقابل اشخاص ثالث، بی اعتبار است. معتبر نخواهد بود.