تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت ، تشریفات صدور کارت بازرگانی در اداره کل ثبت شرکتها و مالیکت صنعتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می گیرد. در بدو امر مراحل و مدارک مورد نیاز دراداره ثبت شرکتها ذکر و در مرحله دوم مراحل و مدارک مورد نیاز در اتاق بازرگانی شرح داده می شود. تشریفات صدور کارت بازرگانی در اداره کل ثبت شرکتها و مالیکت صنعتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می گیرد. در بدو امر مراحل و مدارک مورد نیاز دراداره ثبت شرکتها ذکر و در مرحله دوم مراحل و مدارک مورد نیاز در اتاق بازرگانی شرح داده می شود.

تغییرات شرکتها و موسسات و انواع آن

 1. ورود و خروج شرکا بدون حضور
 2. افزایش و کاهش سرمایه شرکت و موسسه (به صورت غیر نقدی)
 3. نقل و انتقال سهام انواع شرکت ها و موسسات
 4. تغییر آدرس محل شرکت
 5. تغییر نام شرکت
 6. تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت
 7. تمدید اعضای هیات مدیره و بازرسین
 8. انحلال رسمی توسط کارشناسان رسمی ثبت صورت جلسات در اسرع وقت انجام می پذیرد

چک لیست مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکتها و موسسات

 1. کپی روزنامه رسمی تاسیس
 2. کپی روزنامه های تغییرات
 3. کپی شرکتنامه پشت و رو  در مسئولیت محدود
 4. کپی تقاضانامه پشت و رو در موسسه
 5. کپی اظهارنامه پشت و رو در سهامی خاص
 6. کپی شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص ورودی و خروجی (کلیه اعضای جدید و قدیم شرکت)
 7. اصل مدارک شناسایی اشخاص خروجی و حضور جهت امضا و اثر انگشت در اداره ثبت شرکت ها
 8. در صورت تغییر آدرس شرکت، آدرس محل جدید و کد پستی ۱۰ رقمی ( تغییر آدرس فقط مناطق ۲۰گانه تهران و محدوده هایی که مربوط به اداره ثبت شرکت های تهران می باشد را در بر می گیرد )
 9. در صورت انحلال شرکت حضور و امضای تمامی اعضای هیات مدیره الزامی است.

ثبت تغییرات در هیئت مدیره شرکت

ثبت تغییرات در شرکت مسئولیت محدود پس از تهیه مدارک لازم که در لینک مربوطه در بخش ثبت تغییرات شرکت  وب سایت درج شده است ،با تشکیل یک مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با حضور اکثریت شرکا جهت امضای صورتجلسه و ارجاع موارد به صورت اینترنتی به اداره ثبت شرکتها ، و پس از طی مراحل مربوطه انجام می شود.

در شرکت سهامی خاص  در صورت نیاز به تغییر سمت در اعضای هیئت مدیره

با تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  ، تنظیم صورتجلسه مربوطه  و امضای کلیه اعضای هیئت مدیره    و

ارسال اطلاعات از طریق سامانه اینترنتی اداره ثبت شرکتها  انجام می شود.

! حداکثر مدت زمان اعتبار تصدی اعضا ی  هیئت مدیره شرکت سهامی خاص ، ۲ سال خواهد بود.

تغییرات در میزان سرمایه شرکت

 در مجمع عمومی فوق العاده می توان در مورد میزان سهم الشرکه شرکاء و یا میزان افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود تصمیم گرفت. در این مجمع هر کدام از سهامداران می توانند از میزان سهام خود کاسته و یا آن را افزایش دهند.

مدارک لازم جهت تصمیم افزایش سرمایه (از طریق افزایش سهم الشرکه)

 1. ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .
 2.  ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
 3.  ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید و قدیم 
 4. ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
 5.  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد ۶ و  قانون تجارت الزامی می باشد .
 6. در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء  کلیه شرکاء
 7. درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

تصمیم کاهش سرمایه (از طریق واگذاری سهم الشرکه(

۱-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء.

۲- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .

۳-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . 

۴- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد ۶ و  قانون تجارت الزامی می باشد.

جهت تغییرات در تعداد سهام و یا سرمایه شرکت  سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی فوق العاده الزامی  می باشد.

ثبت تغییرات در آدرس شرکت

برای ثبت تغییر محل شرکت اقدامات و مدارک زیر لازم و ضروری است:

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود.

چنانچه تعداد و شرکاء ۱۲ نفر یا بیشتر باشند بایستی طبق ماده۱۰۹ قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظارت اقدام و نام اعضا ی هیات نظارت در صدر صورتجلسه تنظیمی درج شود و انان زیر صورتجلسه را امضاء نمایند

شرکت سهامی خاص چنانچه بخواهد محل خود را تغییر دهد باید مجمع عمومی با  حضور سهامداران تشکیل دهد

و در آن سهامداران آدرس جدید را تعیین و در صورتجلسه مجمع قید می نمایند و ذیل آن را امضا می کنند.

چنانچه شرکتی بخواهد موقعیت ثبتی خود را تغییر دهد یعنی از شهری به شهر دیگر انتقال پیدا کند کلیه پرونده ی ثبتی

آن شرکت نیز از اداره مرجع به اداره جدید ارسال می گردد

ثبت تغییرات در نام شرکت

برای تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود اقدامات و مدارک زیر لازم و ضروری است:

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود.

اگر تعداد شرکاء ۱۲ نفر یا بیشتر باشند انتخاب و قید نام اعضای هیات نظارت در صدر صورت جلسه ضروری است و هیات ناظر باید ذیل صورتجلسه مزبور را امضاء کنند.

جهت تغییر در نام شرکت سهامی خاص می بایست:

در جلسه مجمع عمومی فوق العاده تمامی سهامداران حاضر و نسبت به تغییر نام شرکت تصمیم گیری نمایند. پس از پایان مجمع صورتجلسه امضا شده و به واحد تغییرات اداره ثبت شرکت ها ارائه میگردد.

در صورتی که نام انتخاب شده قابل ثبت باشد و قبلا نیز توسط شرکت دیگری ثبت نشده باشد پس از تائید اداره ثبت شرکت ها صدور آگهی انجام می شود.

ثبت تغییرات در موضوع شرکت

تغییر موضوع شرکت با الحاق مواردی به موضوع :

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود.

چنانچه موضوع شرکت نیاز به مجوز داشته باشد. برگ استعلام اخذ و به مرجع مربوطه تحویل و در ظرف مهلت مقرر جواب استعلام را اخذ و همراه با صورتجلسه تحویل اداره ثبت دهند

(از طریق سامانه پذیرش اینترنتی اداره ثبت شرکتها