شرکتهای مخابراتی

شرکتهای مخابراتی جهت توسعه، نگهداری و بهره‌ برداری شبکه‌های مخابرات کشور برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی و اختصاصی ‌در داخل کشور و یا سایر کشورهای جهان و هماهنگ کردن آنها (به استثنای پخش رادیو و تلویزیون)، توسط دولت تشکیل می‏شود.  این نوع شرکت به وزارت پست، تلگراف و تلفن وابسته است و تمام سهام آن با نام و متعلق ‌به دولت می‏باشد.

اساسنامه شرکت مخابرات ظرف 3 ماه از طرف وزارت پست، تلگراف و تلفن تنظیم و توسط هیات وزیران  تایید می‏شود. سپس کمیسیون‏ها‏ی ‌امور استخدام و سازمان‏ها‏ی اداری، دارایی، دادگستری، پست و تلگراف مجلسین آن را تصویب می‏نمایند که در این صورت امکان اجرا شدن می‏یابد. 

به منظور ثبت شرکت مخابرات باید به دو شکل سهامی عام و خاص و مجوز آن نیز اخذ شده باشد. شرکت‏ها‏ی مخابرات در زمینه‏ها‏ی مختلفی فعالیت دارند که عبارت است از: نصب، نگهداری، بهره برداری، فروش، پشتیبانی و اپراتوری تمامی سرویسها و تجهیزات مخابراتی و واردات و صادرات، کلیه دستگاههای مخابراتی و الکترونیکی مجاز پس از دریافت مجوزهای لازم، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و بخش خصوصی، سرمایه گذاری برای ایجاد، تاسیس کارخانجات و شرکتهای وابسته و مشارکت با شرکتهای تولیدی، تجاری، خدماتی داخلی و خارجی، عقد قرارداد با آنان و اشخاص حقیقی و حقوقی، فعالیت در زمینه تجاری، خرید، تهیه، تولید، نگهداری و تعمیرات سیستم‏ها‏ی مخابراتی و الکترونیکی، ایجاد و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور نسبت به موضوع شرکت، دریافت تسهیلات و اعتبارات و وام بصورت ریالی و ارزی از سیستم بانکی کشور، اقدام به هرگونه فعالیت مجاز دیگر برای پیشبرد و اهداف و مقاصد.

قوانین شرکت‏ها‏ی مخابراتی

تمامی فارغ التحصیلان رشته‏ ها‏ی مخابرات، فناوری اطلاعات و مخابرات مجاز هستند تا شرکت مخابراتی تاسیس و از استعداد و دانش خود در این زمینه استفاده نمایند. اما اطلاع و آگاهی از نحوه تشکیل و قوانین این نوع شرکت‏ها‏ می‏تواند در راه اندازی و مدیریت، موثر باشد که قانون به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت و تایید هیات وزیران با تصویب کمیسیونهای مجلس اجرا می‏شود. این قانون به شکل زیر می‏باشد که تمامی موسسان شرکت‏ها‏ی مخابراتی ملزم به رعایت می‏باشند:

ماده 1: هدف از تشکیل شرکت مخابراتی انتقال و ارسال علائم و نوشته‌ها و تصاویر، صداها و هر گونه اطلاعات دیگر توسط‌ سیم یا بی‌سیم و یا نور و یا هر رویه الکترومغناطیسی می‏باشد.

شبکه‌های عمومی مخابرات عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتی که برای استفاده عموم فراهم شده و یا بعدها فراهم می‏شود.

شبکه‌های اختصاصی مخابرات عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتی که برای استفاده گروه‌ها یا موارد خاصی فراهم شده و یا بعدها فراهم می‏شود.

‌ماده 2: راه اندازی توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابرات عمومی و یا آن بخش از شبکه‌های اختصاصی که با سرمایه شرکت تشکیل می‏شود، منحصرا در اختیار شرکت مخابرات ایران است.

‌ماده 3: آیین‌نامه تاسیس شبکه‌های اختصاصی و شرایط آن از قبیل مدت حق استفاده و موضوع‌های فنی و مالی مربوط به صدور اجازه و تجدید‌ آن، توسط شرکت مخابرات  تهیه و پس از تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن اجرا می‌شود.

‌ماده 4: ‌شرکت مخابراتی تعرفه خدمات مخابراتی، سپرده، ودیعه، حق‌الاشتراک، اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسائل مخابراتی مشترکین را تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی آنها را اجرایی می‏کند.

‌تبصره 1: هزینه‏ها‏یی که متقاضیان راه اندازی شبکه‌های اختصاصی و استفاده‌کنندگان از شبکه‌های مزبور باید به شرکت مخابرات پرداخت نمایند، توسط این شرکت پیشنهاد که پس از تصویب مجمع عمومی اجرا می‏شود.

‌تبصره 2: توافق درباره نرخ‌های بین‌المللی مخابرات، توسط شرکت پیشنهاد داده می‏شود و سپس وزیر پست و تلگراف و تلفن آن را تصویب می‏کند.

‌ماده 5: شرکت و شرکتهای فرعی موضوع ماده 7 این قانون مشمول معافیت مذکور در ماده26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347‌خواهند بود و نحوه دریافت عوارض شهری از شرکت و وسائل مخابراتی عمومی با موافقت وزرای کشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد شد.

ماده 6: بخشی از سود شرکت که جهت توسعه برای سرمایه‌گذاری  استفاده می‏شود، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.

‌ماده 7: شرکت برای اجرای وظایف مقرر در این قانون، می‏تواند با استفاده از سرمایه خود و یا با مشارکت با سایر موسسات دولتی موسساتی را به شکل شرکت سهامی تشکیل دهد.

‌ماده 8: شرکت می‌تواند با تصویب هیات وزیران می‏تواند بخشی از وظایف خود را به موسسات بخش خصوصی واجد صلاحیت واگذار کند.

‌ماده 9: شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به دریافت وام و اعتبار از بانک‌ها، از موسسات داخلی و‌ خارجی، وام دریافت کند.

‌ماده 10: از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت مخابرات، کلیه تجهیزات و تاسیسات این شرکت به وزارت پست و تلگراف و تلفن تعلق دارد. همچنین تمامی حقوق، مطالبات، اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران به این شرکت منتقل می‏گردد. دیون، تعهدات‌ شرکت سهامی تلفن ایران و تعهدات مخابراتی وزارت پست و تلگراف و تلفن بر عهده شرکت مخابرات می‏باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت مخابرات

  1. اخذ و تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت مخابرات 
  2. اخذ 2 نسخه تقاضانامه و شرکتنامه شرکت مخابرات 
  3. تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت مخابرات یا آخرین تغییرات آن
  4. تائیدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی بر غیر دولتی بودن شرکت مخابرات
  5. پرداخت هزینه‏ ها‎ ی ثبت که توسط قسمت حسابداری اداره ثبت شرکتها محاسبه می‎شود.
  6. تهیه دو نسخه اساسنامه شرکت مخابرات ممهمور به مهر شرکت و امضای تمامی سهامداران
  7. تهیه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی هیات مدیره و موسیسن که توسط مدیران منتخب مجمع، سهامداران و بازرسین امضا شده باشد
  8. کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره، بازرسین و تمامی سهامداران چنانچه مدیر عامل خارج از اعضای هیات مدیره باشد
  9. در صورتی که سهامداران و اعضا هیئت مدیره از میان اشخاص حقوقی باشند، ارائه معرفی نامه نمایندگان الزامی است.