شرکت حسابداری چیست؟

شرکت حسابداری با نام لاتین Accounting Firm که به طور کامل، از لحاظ مالی و حسابداری بر بخش‎های مالی تسلط دارند، عمومی در اندازه‎های گوناگونی از فروشگاه‎های یک نفره گرفته تا 4 بزرگ(Big Four) می‌باشند. بزرگترین شرکت‎های حسابداری به عنوان همکار، و نه به عنوان شرکت‎های سهامی سازمان‎دهی می‌شوند.

تاسیس شرکت حسابداری

تاسیس شرکت حسابداری و انجام مراحل قانونی آن در چند روز و چند هفته صورت می‌گیرد. این کار می‌تواند در مکانی کوچک و با تجهیزات نسبتاً کمی صورت بگیرد. 

ثبت شرکت حسابداری

ثبت شرکت حسابداری نیازمند تهیه مدارک زیر می‎باشد:

 • اصل و کپی برابر اصل وکالتنامه
 • اصل و کپی برابر اصل قیم نامه
 • تقاضانامه موسسات غیرتجاری در دو نسخه 
 •  اساسنامه موسسات غیرتجاری در دو نسخه
 • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیات مدیره و شرکاء

چنانچه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده در سربرگ شرکت و همچنین کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده شخص حقوقی الزامی می‌باشد.

نحوه ثبت

برای شرکت حسابداری باید مراحل زیر را طی نمود:

 

 •  دو نسخه تقاضانامه، شرکتنامه و اساسنامه تهیه و سپس به امضای تمام شرکا برسد. متقاضی به منظور پرداخت هزینه تعیین نام پس از دریافت فیش به بانک ملی مراجعه کی نماید و فیش پرداختی را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه می دهد. واحد مزبور نیز نسبت به ممهور نمودن برگ اظهارنامه اقدام می‎نماید.
 • برای شرکت حسابداری باید نامهایی انتخاب شود که برای آن نیز شروطی از قبیل، نام خارجی نباشد، سابقه ثبت نداشته، دارای معنا باشد و با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد، در نظر گرفته شده است. پس از انتخاب نام مورد نظر برای شرکت، متقاضی باید به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه نیز با بررسی نامهای ارائه شده نسبت تعیین نام اقدام کند و نام تعیین شده را در روی برگ اظهارنامه ذکر کند. متقاضی پس از اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها، باید نام را در واحد تعیین نام ثبت دفتر کند.
 •  پس از اینکه متقاضی مدارک مربوطه را به قسمت پذیرش تحویل داد، باید رسید دریافت نماید و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه کند.
 •  چنانچه در مدارک دریافتی متقاضی نقصی دیده نشود، کارشناس مربوطه نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداره ثبت شرکتها تایپ و به متقاضی ارائه می‌شود. در این شرایط متقاضی باید به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که در ذیل اظهارنامه مبلغ آن قید شده، اقدام نماید.

تذکر یک: قبل از روز مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی برای پرداخت هزینه آگهی تاسیس در روزنامه کثیرالانتشار و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج که بصورت متمایز می‌باشد، باید در یک مرحله پرداخت گردد.
تذکر دو: چنانچه کارشناس اداره ثبت شرکتها ایراد یا نقصی را در مدارک مشاهده کند، مراتب بصورت کتبی برای متقاضی اعلام می‌شود که باید برای رفع نقص اقدام نماید.
تذکر سه: چنانچه کارشناس اداره ثبت شرکتها مجوز از مراجع ذیصلاح را ضروری بداند، باید نسبت به تهیه استعلام اقدام نماید. برگ استعلام پس از امضا توسط مسئولیت مربوطه در دبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها ثبت و همراه با یک نسخه فتوکپی از مدارک به مرجع مربوطه ارائه می‌گردد.

 •  متقاضی با پرداخت هزینه‎های حق الثبت باید رسید آن را به واحد حسابدارای اداره ثبت شرکتها ارائه و واحد مربوطه نیز نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ تقاضانامه و اعلام مبلغ پرداختی، شماره و تاریخ فیش اقدام نماید.
 • پس از این که متقاضی مدارک را به واحد ثبت تاسیس و تغییرات اداره ثبت شرکتها ارائه داد، مسئول مربوطه آنها را در دفتر ثبت و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکا با قید جمله ثبت با سند برابر است امضا اخذ می‎نماید و سپس آگهی تایپ شده توسط رئیس اداره امضا شود. مدارک وصل شده در پرونده شرکت ضبط و در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری می‌شود و نسخه دیگر مدارک به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ممهور شده و به متقاضی تحویل داده می‌شود.
 • پس از تحویل مدارک به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، آگهی ثبت شده در دفتر اندیکاتور، مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام می‌نماید و سپس پرونده تشکیل شده ضبط و بقیه مدارک به متقاضی تحویل داده می‌شود.
 • متقاضی پس از اخذ مدارک باید نسخه دوم آگهی تاسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارائه دهد. این کار به منظور درج در روزنامه کثیرالانتشار صورت می‌گیرد که نسخه اول آگهی تایپ شده تاسیس شرکت را به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در خیابان بهشت ـ خیابان پارک شهر، به منظور درج در روزنامه رسمی ارائه می‌دهد.

تذکر: اگر به آگهی تاسیس شرکت قبل از انتشار در روزنامه رسمی، نیاز باشد، باید چند نسخه فتوکپی از آگهی تاسیس تهیه و هنگام تحویل اصل آگهی به دفتر روزنامه رسمی فتوکپی‎ها توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر شود.