شرایط ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص به صورت زیر می‎باشد:

 •  مدت زمان ثبت شرکت ساختمانی 20 روز کاری است.
 •   حد اقل سرمایه برای تشکیل شرکت ساختمانی 100 هزار تومان می‎باشد.
 •  برای تشکیل شرکت ساختمانی حداقل 35 درصد سرمایه باید نقدا پرداخت شود.
 •  تعداد اعضای عضو حداقل 3 نفر و تعداد بازرسین 2 نفر می‎باشد که بازرسین نباید از میان اعضا انتخاب شوند.


 مدارک لازم برای ثبت شرکت ساختمانی  
 

 •  شناسنامه به همراه کارت ملی و کپی آنها
 •  گواهی عدم سوء پیشینه و کپی آن
 •  امضای اقرار نامه
 • در صورتی که امور مربوط به ثبت از طریق نماینده قانونی صورت می‎گیرد، تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز اجباری می‎باشد.
 • مدارک مذکور توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی باید به شرکت ساختمانی سهامی خاص ارائه گردد. این مدارک را می‎توان به وکیل ثبت شرکت سهامی خاص تحویل داد و یا از طریق پست ارسال نمود.
 •  ارائه اطلاعاتی از قبیل نام، موضوع، میزان سرمایه، تعداد هئیت مدیره، سمت و میزان سهم الشرکه در فرم درخواست ثبت شرکت توسط متقاضی الزامی می‎باشد.


رویه اداری ثبت شرکت ساختمانی
 

 •   آماده کردن مدارک و مستندات مربوط و تکمیل فرمهای توسط موکل و تحویل به کارشناس مربوطه
 •   تعیین نام اولیه
 •   تایید نهایی شرکت ساختمانی توسط اداره ثبت بعد از 4 روز
 •   در صورتی که در مرحله تایید، ثبت شرکت با ایراد مواجهه شود، شرکت موظف خواهد بود تا ایرادات را به متقاضی اعلام نماید. در این صورت متقاضی نیز می‎تواند با هماهنگی موکل خود در جهت اصلاح ایرادات اقدام نماید. ارسال مدارک می‎تواند از طریق اینترنتی به کارشناس مربوطه صورت بگیرد.
 •  پرونده ثبت شده از اداره ثبت دریافت می‎شود و سپس این پرونده به همراه برگه نامه به منظور افتتاح حساب بانکی متقاضی ارسال می‎گردد.
 •   هزینه ثبت پرداخت و رسید آن به همراه نامه پلمپ شده بانک توسط موکل به دفتر به اداره ارائه می‎گردد.
 •  پروسه دفتر نویسی که توسط اداره ثبت شرکتها صورت می‎گیرد، حدودا 7 روز به طول می‎انجامد.
 •  شماره ثبت و آگهی تاسیس 3 الی 5 روز پس از دفتر نویسی انجام و پس از آن روزنامه رسمی 15 روز پس از آگهی تاسیس توسط پست دریافت می‎شود.


 
شرایط ثبت  شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود
 

 •  وجود حداقل 2 نفر عضو برای تشکیل شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود الزامی است.
 •   حداقل سرمایه برای تشکیل این نوع شرکت، 100 هزار تومان می‎باشد که شرکا باید برای پرداخت کل سرمایه متعهد شوند.
 •  پروسه زمانی برای ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود یک ماه می‎باشد.


     نکاتی در رابطه با ثبت شرکت ساختمانی

 • همه اطلاعات مربوط به ثبت شرکت باید بعد از تایید مدارک، برای شرکت ارسال شوند.
 •  برای ثبت شرکت مدرک تحصیلی نیاز مگر نیست جز در مواردی که برای ثبت نام شرکت واژه «مهندس» استفاده ‎شود.
 •  بازرسین و اعضا نباید با یکدیگر نسبت فامیلی داشته باشند.
 •  ادرس شرکت باید بصورت اداری ذکر شود. در غیر این صورت برای ثبت آدرس می‎توان آدرس مسکونی ارائه داد.