شرکت سرمایه گذار چیست؟

شرکت‌های سرمایه‌گذاری (Investment Company) هدفی برای مدیریت مالک سهام شرکت‏ها‏ی تابعه خود و دیدگاه بلند مدت در خرید سهام ندارند. این نوع شرکتها به محض آن‌که سود مورد نظر خود را محقق یافته بدانند، سهام یک شرکت را فروخته و در مقابل، سهام شرکت‌های دیگر را خریداری می‏کنند. همچنین اگر در کوتاه‌مدت، دچار کاهش ارزش سهامی شوند، سهم خود را به فروش می‏رسانند. شرکت سرمایه گذاری با هدف کسب سود از نوسانات قیمت سهام در بازار عمل می‏کنند که همیشه نیز تنها در سهام پذیرفته شده در بورس سرمایه‌گذاری می‏ نمایند.

در ایران، شرکت‌های سرمایه‌گذاری سه فعالیت شرکت مادر، شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری و شرکت سرمایه‌گذاری در بورس را بطور همزمان بر عهده دارند. شیوه مدیریت شرکت مادر و نوع برخورد آن با شرکت‌های تابعه با شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری و شرکت سرمایه‌گذاری متفاوت می‏باشد. این امر موجب هدر رفتن انرژی مدیریت شرکت برای گردآوری مجموعه ناهمگونی از فعالیت‌ها و ایجاد مشکل در تمرکز و تخصص حرفه‌ای  هم در یک بخش می‏شود.

وظایف شرکتهای سرمایه گذاری

شرکت سرمایه‌گذاری موظف است تا مطابق با استانداردهای حسابداری ملی و دستورالعمل‌های اجرایی که سازمان ابلاغ می‌نماید، وقایع مالی و صورت‌های مالی خود را تنظیم و ثبت کند. همچنین باید در دفاتر مالی خود برای هر مشتری حساب جداگانه‌ای را ایجاد و تمامی مبادلات مالی بین خود و مشتریان را در حساب مشتری ثبت نماید.  

شرکت سرمایه‌گذاری، باید اسناد و مدارک مربوط به فعالیت خود از جمله اسناد و مدارک از قبیل مدارک شناسایی و اطلاعات مشتریان و نتایج حاصل از تحلیل این اطلاعات، گزارش ذینفعان اوراق بهادار، قراردادهای منعقده با مشتریان، مکاتبات و گزارش‌های تبادل شده با مشتریان، که مشاور سرمایه‌گذاری در اجرای تبصره‌ 2 ماده‌ 19 این دستورالعمل دریافت کرده است؛ را حفظ و نگهداری نماید.

الزامات ثبت شرکت سرمایه گذاری

برای ثبت شرکت سرمایه گذاری، دریافت مجوز الزامی می‏باشد. بدین منظور تاسیس هر نوع شرکت سرمایه گذاری که شخص حقوقی که در نام خود از واژه «سرمایه گذاری» استفاده کند، منوط به دریافت مجوز تاسیس از سازمان مربوطه می‏باشد. در این رابطه شخص حقوقی برای تشکیل شرکت سرمایه گذاری، باید ضمن احراز شرایط مذکور در دستورالعمل، تقاضای ثبت خود را به عنوان مشاور سرمایه‌گذاری موضوع بند 16 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار،  به سازمان تحویل دهد. 

بر اساس دستورالعمل اخذ مجوز برای شرکتهای سرمایه گذاری، ظرف مدت 30 روز کاری پس از تکمیل مدارک و اطلاعات موضوع ماده 3، تقاضای تاسیس شرکت یا تبدیل شرکت موجود به شرکت سرمایه گذاری، بوسیله، مدیریت مربوطه در سازمان بررسی می‏شود و در صورت احراز شرایط مورد نیاز و بنا به تشخیص سازمان، مجوز تاسیس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری یا تبدیل شرکت موجود به شرکت سرمایه گذاری، توسط سازمان مربوطه صادر و به متقاضی ارائه می‏گردد. 

پس از صدور مجوز، متقاضی تا ظرف مدت 6 ماه مهلت دارد تا شرکت سرمایه‌گذاری را به صورت یک شرکت سهامی خاص مطابق با شرایط اعلام شده، تاسیس کند و یا شرکت موجود را براساس شرایط اعلام شده به یک شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص مبدل نماید. همچنین متقاضی باید موارد لازم را در مرجع ثبت شرکت‌ها، ثبت و مدارک مربوطه را به سازمان تحویل دهد. در غیر این ‌صورت مجوز تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری از درجه‌ اعتبار ساقط می‏گردد. 

پس از تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری، حداکثر تا 20 روز کاری، هئیت مدیره یا مدیرعامل باید مدارک مورد نیاز را به سازمان ارائه نماید تا در صورتی‌که شرایط مندرج در مجوز تاسیس یا مجوز تبدیل، رعایت شده، به عنوان مشاور سرمایه‌گذاری موضوع بند 16ماده‌ی 1 قانون، نزد سازمان ثبت شود و برای دریافت مجوز فعالیت اقدام نماید.

مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز شرکت سرمایه گذاری

 •  اساسنامه‌ شرکت؛
 • کپی مشخصات هئیت مدیره و صاحبان امضای مجاز شرکت و حدود اختیارات آن‌ها در روزنامه رسمی کشور؛
 •  نام ثبت شده، تاریخ ثبت، محل ثبت و شماره‌ی ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها؛
 • کپی آگهی تاسیس یا تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور؛
 • اعلام سرمایه‌ ثبت شده، 
 • تهیه لیست نام تمامی شرکاء و میزان سرمایه‌ پرداخت شده و تعهدات هر یک
 • ارائه اسناد و مدارکی که نشان دهنده‌ احراز شرایط تعیین شده در مجوز مربوطه باشد.

ثبت شرکت سرمایه گذاری

ثبت شرکت سرمایه گذاری پس از اخذ مجوز صورت می‏گیرد که به مدارک زیر نیاز می‏باشد:

 • امضای اقرار نامه و ارائه مجوز شرکت
 •  اصل گواهی عدم سوء پیشینه تمامی اعضای هئیت مدیره
 • کپی آگهی تاسیس شرکت سرمایه گذاری و آخرین تغییرات آن در صورت وجود
 • نسخه اساسنامه‌ شرکت و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط تمامی صاحبان سهم
 • 3 نسخه صورت جلسه‌ هیات مدیره شرکت که توسط مدیران منتخب مجمع امضا شده باشد 
 • کپی برابر اصل شناسنامه‌ و کارت ملی تمامی صاحبان سهم و بازرسین به همراه عکس پرسنلی 
 • 3 نسخه صورت جلسه‌ مجمع عمومی موسسین شرکت سرمایه گذاری و امضای صاحبان سهم و بازرسین 
 •  3 نسخه اظهارنامه‌ تکمیل شده‌ شرکت سرمایه گذاری و امضا ذیل اظهارنامه توسط تمامی صاحبان سهم
 •  2 گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه‌ شرکت سرمایه گذاری از بانکی که حساب شرکت سرمایه گذاری در آنجا قرار دارد.