ثبت شرکت| مالکیت صنعتی 

حقوق مالکیت صنعتی به عنوان بخش گسترده ای از حقوق مالکیت معنوی با دربرگرفتن حق استفاده انحصاری علائم تجاری، اختراعات، طرحهای صنعتی، نام تجارتی، مبدا و نشان جغرافیایی کالا و… از ابتکار و نتیجه فکر افراد در برابر اشخاص ثالث از طریق ثبت این حقوق در محدوده جغرافیایی کشور یا کشورهای محل ثبت حمایت‎ می‏‏نماید. با این کار، ضمن ایجاد انحصار بهره‎برداری از رقابت مکارانه در عرصه تجارت و صنعت جلوگیری‎ می‏‏شود و در عین حال موجب تسهیل انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را ایجاد‎ می‏‏نماید. نظام مالکیت صنعتی کارآمد و پویا‎ می‏‏تواند با ایجاد ساز و کار اجرایی مطلوب و با بهره گیری از تسهیلات نوین ثبت عاملی اساسی توسعه و رشد در همه ابعاد برای یک کشور باشد. 

تاریخچه قانون ثبت مالکیت صنعتی در ایران 

در سال 1304 اولین نظامنامه قانونی در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی به تصویب رسید. در سالهای اخیر نیز تصویب قوانین و مقررات اخیر با همکاری همه دستگاههای ذیربط بویژه و قوه قوه مقننه و قوه قضائیه تصویب و مقررات مربوط به مالکیت صنعتی توسعه پیدا کرد. در این قانون، ثبت و حمایت از مقولات جدید مالکیت صنعتی استانداردهای بین المللی پیش بینی شده است.

وظایف اداره کل مالکیت صنعتی

 • ایجاد هماهنگی و نظارت مستمر بر فعالیتهای هر یک از ادارات تحت نظارت 
 • بررسی طرحها و برنامه‎ها‏ی پیش بینی شده مربوط به مالکیت صنعتی و ارائه راهکارهای لازم در چارچوب سیاستها و شیوه‎ها‏ی شرکت
 • بر طبق موضوع قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات و قانون حمایت از نشانه‎ها‏ی جغرافیایی و آئین نامه‎ها‏ی اجرائی آن، بررسی، تدوین و تنظیم دستورالعمل‎ها‏ی مربوط به ثبت علائم تجارتی و خدماتی، اختراعات، نامهای تجارتی، طرحها، اشکال نشانه‎ها‏ی جغرافیایی و ترسیمات صنعتی
 • انجام مکاتبات لازم و پاسخ به استعلامات در رابطه با وظایف و مسئولیت‎ها‏ی مربوطه
 • طبق موضوع آئین نامه اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات، شرکت در جلسات دادگاه‎ها‏ و دادسراها بنا به دعوت مقامات قضائی و پاسخ به سوالات مراجع قضایی در ارتباط با وظایف محوله 
 • تایید مدارک و اسناد هر یک از موارد مالکیت صنعتی به منظور ارائه به مراجع ذیربط
 • شرکت در جلسات منعقده در وزارتخانه‎ها‏، موسسات و سازمانهای دولتی در ارتباط با موضوعات مالکیت صنعتی
 • طبق موضوع طرح اصلاحی آئین نامه ثبت شرکتها مصوب 1340، تهیه پیش نویس لوایح و طرحهای قانونی و آئین‏ نامه‏ های اجرایی مربوط با در نظر گرفتن احتیاجات و مقتضیات و تعهدات بین المللی و عنداللزوم طرح آن در کمیته مشورتی 
 • پیگیری و اقدام لازم در مورد انتشار نشریه رسمی اداره کل مالکیت صنعتی در اجرای ماده 12 کنوانسیون پاریس به منظور حمایت از مالکیت صنعتی مصوب سال 1337
 • طبق موضوع قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات، رسیدگی و تهیه آگهی ابطال علائم تجارتی، نشانه‎ها‏ی جغرافیایی، اختراعات، طرحها، اشکال و ترسیمات صنعتی حسب احکام صادره از مراجع قضایی 
 • بررسی و پاسخ به اعتراضات و شکایات نسبت به تقاضاهای علائم تجارتی، نشانه‎ها‏ی جغرافیایی، اختراعات، طرحها، اشکال و ترسیمات صنعتی حسب احکام صادره از مراجع قضایی، قبل از ثبت اختراع و انجام تشریفات و اقدامات مقتضی در خصوص آنها
 • تعیین سواد مصدق و کپی از اسناد و مدارک مربوط به ورقه اختراع 
 • نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به هر یک از موارد مذکور در بندهای ذکر شده
 • بررسی موافقتنامه مادرید در مورد ثبت بین المللی علائم و پروتکل آن، کنوانسیون پاریس به منظور حمایت از مالکیت صنعتی، ارائه موافقتنامه مادرید در رابطه با جلوگیری از نصب نشانه‎ها‏ی منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر روی محصولات، موافقتنامه لیسبون در مورد اسامی مبدا و ثبت بین المللی آنها، بررسی کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی و بررسی پیشنهاد الحاق جمهوری اسلامی ایران به سایر قراردادهای بین المللی
 • انجام مطالعات و بررسی‎ها‏ی مستمر نسبت به دستاوردهای علمی و تجارب سایر کشورهای جهان در زمینه مالکیت صنعتی
 • ارائه پیشنهادات لازم به دفتر توسعه فناوری اطلاعات و دفتر تشکیلات به منظور بررسی و تعیین نحوه بهره‎گیری از سیستم‎های مکانیزه
 • و رسیدگی به سایر اموری که از سوی سازمان متبوع به این نظامنامه ارائه می‎شود.