در این مقاله سعی شده است تا اشخاص حقیقی و حقوقی را با جریمه‌های ناشی از عدم ارائه به‌موقع اظهارنامه‌های مالیاتی به ادارات مالیاتی بیشتر آشنا کنیم. همراه ما باشید.

با توجه به ماده 192 قوانین مالیاتی، کلیه مودیان و یا نمایندگانی که به‌موجب پیروی از مقررات مالیاتی مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی شده‌اند، طبق قانون موظف‌اند در زمان مقرر اسناد مربوطه را به ادارات مالیاتی تحویل دهند. چنان چه در تسلیم اظهارنامه کوتاهی ورزند، طبق قانون از سوی اداره مالیات مشمول جریمه خواهند شد که بر طبق آن باید علاوه بر پرداخت مالیات، 10 درصد دیگر از کل مالیات را واریز نمایند.

تبصره: درصورتی‌که افراد حقوقی و افرادی که مشمول بندهای الف و ب ماده 95 قوانین مالیاتی شده‌اند از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودسر باز زنند، ملزم به پرداخت جریمه‌ای 40 درصدی خواهند شد. شایان‌ذکر است که این افراد در هیچ صورتی مشمول بخشودگی قرار نخواهند گرفت.

این تبصره در مورد اشخاصی که اظهارنامه مالیاتی خود را در زمان مقرر ارائه داده‌اند اما در تهیه اسناد مالی خود، فریب کاری نموده‌اند و بخشی از درآمدهای خود را کتمان کرده‌اند و هزینه‌های غیرواقعی را ذکر نموده‌اند نیز قابل‌اجرا خواهد بود.

از دیگر مواد مندرج در قوانین مالیاتی می‌توان به ماده 193 این آئین‌نامه اشاره نمود. مبنی بر این ماده، کلیه مودیانی که موظف به نگهداری دفاتر دولتی هستند باید اسناد مالی مربوطه را در زمان مقرر تحویل دهند؛ در صورت عدم تسلیم به‌موقع ترازنامه و حساب سود و زیان مودیان به ادارات دولتی، بر طبق قانون، مشمول پرداخت جریمه‌ای برابر با 20 درصد از کل مالیات (برای هر یک از موارد ذکرشده) خواهند شد. چنان چه دفاتر مالیاتی مودیان از سوی ادارات مالیاتی مردود اعلام گردد، اشخاص موظف به پرداخت جریمه‌ای (معادل با 10 درصد از مالیات کل) خواهند شد.

تبصره: درصورتی‌که در دوران معافیت هریک از اسناد مالی اعم از: اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود زیان از سوی مودیان ارائه نگردد، معافیت مقرر در سال مربوطه از بین خواهد رفت.

آشنایی با جرائم ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه‌ها و دفاتر مالیاتی

  • درصورتی‌که اشخاص حقوقی اظهارنامه مالیاتی خود را در زمان مقرر ارائه ندهند مشمول پرداخت جریمه‌ای 40 درصدی خواهند شد.
  • درصورتی‌که مودیان حساب سود و زیان و یا ترازنامه مالیاتی خود را در زمان مقرر ارائه ندهند، مشمول پرداخت جریمه‌ای 20 درصدی خواهند شد.
  • عدم تسلیم دفاتر قانونی مودیان، پرداخت جریمه‌ای 20 درصدی را در پی خواهد داشت.
  • درصورتی‌که دفاتر ارائه‌شده مودیان به ادارات مالیاتی مردود اعلام شود، اشخاص موظف به پرداخت جریمه‌ای 10 درصدی خواهند بود.