زمانیکه یک وسیله اختراع میشود و یا یک علامت تجاری برای یک شرکت انتخاب میگردد، نیازمند ثبت است. اگر چه در اختراع اجباری در کار نیست اما علامت تجاری، الزاما باید ثبت شود. اما حق تقدم در ثبت به چه معناست؟ زمانی که یک علامت تجارتی و یا یک اختراع در کشور دیگری ثبت شده و یا برای ثبت اظهارنامه ارائه گردیده باشد، متقاضی موظف است تا برای ثبت آن درخواست حق تقدم نماید که در ثبت علامت باید به واسطه تسلیم درخواستی به همراه مدرکی که حاکی از این حق باشد، به مرجع ثبت مراجعه نماید. شرایط درخواست حق تقدم به شکل زیر میباشد:

– درخواست باید حاوی اطلاعاتی از قبیل تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی و کشوری که اظهارنامه اصلی در آن جا تسلیم شده است. لازم به ذکر است که درخواست حق تقدم باید همزمان با تاریخ تسلیم اظهارنامه ارائه گردد.

– اگر اسناد ضمیمه اظهارنامه یا سایر اسناد به زبان دیگری غیر از زبان فارسی تهیه گردیده، ارائه اصل مدارک مورد نیاز به همراه ترجمه کامل آن ضرورت دارد. مرجع ثبت مجاز است تا در جریان بررسی اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه نماید.

لازم به گفتن است که مدت زمان حق تقدم در ثبت علامت، شش ماه  یا دوارده ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی بوده و روز تسلیم اظهارنامه جز مدت شمرده نمی شود و  اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از تعطیلی محاسبه میشود. حق تقدم برای اختراع و نمونه ها یا اشیاء مصرفی، 12 ماه و برای طرح های صنعتی و علائم تجاری 6 ماه است. همچنین حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون ثبت کرده باشد.

براساس یک اظهارنامه قانونی برای حمایت از حق اختراع، نمونه اشیاء مصرفی، طرح صنعتی یا علامت تجاری که در یکی از کشورهای عضو توسط یک درخواست کننده به ثبت رسیده است همان درخواست کننده میتواند به هنگام دادن اظهارنامه برای حمایت در دیگر کشورهای عضو و در یک دوره مشخص زمانی از حقوق معینی بهره مند گردد. با اظهارنامه موخر به گونه ای برخورد میشود که گویی در همان تاریخ اظهارنامه اولیه ثبت شده است.

در ماده 6 طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی در رابطه با حق تقدم امده است که : « اظهارنامه میتواند حاوی اعلامیهای مبتنی بر تقاضای حق تقدم به شکل مقرر در کنوانسیون پاریس باشد. همچنین حق تقدم میتواند منطبق با یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی بوده به طوری که توسط متقاضی یا سلف او در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور قابل ارائه باشد. »

در صورتی که اظهارنامه حاوی اعلامیه ای مبنی بر تقاضای حق تقدم باشد اداره ثبت میتواند از متقاضی درخواست نماید تا ظرف مدت معینی کپی اظهارنامه نخستین گواهی شده را ارائه دهد.