شرکت های حقوقی خدمات ثبتی متعددی را به مراجعین و ارباب رجوع ها ارائه می دهند که مهمترین آنها شامل پلمپ دفاتر شرکت، ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری و منطقه ویژه، انتخاب نام شرکت، و تنظیم صورتجلسه می باشد. در زیر به شرح هر یک از این خدمات می پردازیم.
پلمپ دفاتر شرکت
با توجه به اینکه یکی از خدمات اصلی شرکت های حقوقی در زمینه پلمپ دفاتر است، به شرکت هایی که تازه به ثبت رسیده اند در رابطه با بررسی اداره مالیات از وضعیت هر ساله حسابها و دریافت مالیات، دفاتردارایی و روزنامه توضیحات لازم داده می شود. در این دفاتر حسابهای مالیاتی هر ساله شرکتها پلمپ می شود که بیانگر اهمیت آنها می باشد.
طبق ماده 6 قانون تجارت، تمامی شرکت هایی که به ثبت رسیده اند، موظفند تا دفاتر تجارتی خود را دریافت کنند. این دفاتر شامل دفتر روزنامه، کل و دارایی می باشد. همچنین مطابق با ماده 11 و 12 همین قانون شرکت های حقوقی می توانند از سوی اداره دارایی برای امضا و پلمپ دفاتر اقدام کنند. این کار هر سال توسط مودیان مالیاتی صورت می گیرد که اگر در میانه سال، این دفاتر تمام شوند، شرکت های حقوقی می توانند برای پلمپ و ثبت دفاتر جدید اقدام کنند.

ثبت شرکت در مناطق آزاد و منطقه ویژه
یکی دیگر از خدمات ثبتی شرکت های حقوقی، ثبت شرکت در مناطق آزاد و منطقه ویژه است. به این معنا که برای توسعه اقتصاد و صنعت کشور، باید در مناطق آزاد، اقتصاد از قید و بند قوانین گمرکی و مالیاتی رها شود. در این صورت در مناطق آزاد شرکت ها به نحوه آسان تری ثبت می شوند و برای آنها امتیازات ویژه ای در نظر گرفته می شود که در دیگر مناطق کشور این امتیارات وجود ندارد و یا حداقل آنها در نظر گرفته شده است. همچنین شرکت های حقوقی شرکت هایی را که در مناطق ویژه اقتصادی تاسیس می شوند، ثبت می کنند. همه این خدمات به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشور صورت می گیرد.
انتخاب نام شرکت
از جمله مهمترین خدماتی که شرکت های حقوقی برای مراجعین ارائه می دهند، ارائه نام شرکت است. متقاضیان موظفند تا تعدادی نام را برای شرکت خود انتخاب کنند. سپس این نام ها را به ترتیب اولویت بندی می کنند و به همراه سایر مدارک به کارشناس اداره ثبت شرکت های حقوقی تحویل می دهند. کارشناس مربوطه پس از بررسی های لازم یکی از این نام ها را برای شرکت انتخاب می کند. ضمن اینکه در شرکت های حقوقی نحوه انتخاب نام، محدودیت هایی که برای این کار وجود دارد و همچنین نحوه ثبت آن را به متقاضیان شرح می دهند.
تنظیم صورتجلسه 
صورتجلسه به خلاصه ی گفتگوهای حاضرین در جلسه گفته می شود. از جمله مهمترین مسئولیت های مدیران و سهامداران یک شرکت، تنظیم صورتجلسه است که باید در جلسات مجمع عمومی انجام شود. در تمامی جلساتی که با حضور مدیرعامل، سهامداران و بازرسان شرکت برگزار می شود، باید در انتهای جلسه صورتجلسه تنظیم شود. 
تنظیم صورتجلسه توسط دبیر انجام می شود که موظف است قبل از برگزاری جلسه برای سهامداران، مدیرعامل و بازرسان دعوتنامه ارسال کند. همچنین پس از تنظیم صورت جلسه باید آن را به امضای حاضرین در جلسه برساند. تهیه چندین نسخه از صورتجلسه و تقسیم بین حاضرین در جلسه، از دیگر وظایف دبیر جلسه می باشد.