شرکت با مسئولیت محدود

شرکت‎ها‎ی با مسئولیت محدود دارای خصوصیات زیر می‎باشند:

 1. شرکت با مسئولیت محدود را می‎توان با حداقل دو شریک تشکیل داد.
 2. هیچگونه الزام قانونی برای ارائه مدارک در زمینه میزان سرمایه اولیه به اداره ثبت شرکتها برای موسسین وجود ندارد و هیچگونه حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده، تنها اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت آن به صندوق شرکت یا هیئت مدیره در شرکت نامه کفایت می‎کند.
 3. توسط یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیرموظف که ممکن است خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره می‎گردد.
 4. در این نوع شرکت، پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام و بی نام نخواهد بود. 
 5. براساس بند چهارم ماده ١٠5 قانون مالیات‎ها‎ی مستقیم مصوب سال 1366، جمع درآمد مشمول مالیات شرکت‎های با مسئولیت محدود، پس از کسر مالیات به نرخ ١٠ درصد نسبت به مجموع درآمد به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می‎گردد. مطابق با ماده ١٣١ این قانون، سود مشمول مالیات به نسبتی از که طبق اساسنامه یا شرکتنامه تعیین شده، به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضا شخص حقوقی تعلق می‎گیرد.
 6. با رعایت شرایط مندرج در مواد (١٠٢ و ١٠٣ ل.ا.ق.ت)، هر شریک به هر میزان سهم الشرکه خود مجاز است تا سهم الشرکه خود را به شخص دیگری واگذار نماید و اگر شرکت نصف سرمایه خود را از دست بدهد، هر شریکی می‎تواند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را نماید مشروط بر اینکه محکمه قضایی دلایل او را موجه بداند و سایر شرکا نیز جهت خروج او از شرکت، حاضر به پرداخت سهم الشرکه وی باشند.
 7. حق استفاده از سود شرکت و استرداد سهم الشرکه، ویژگی دیگر شرکت با مسئولیت محدود است که نحوه استفاده شرکا از سود شرکت بر مبنای اساسنامه یعنی توافق فی مابین شرکا صورت می‎گیرد. در صورتی که اساسنامه در رابطه با سود و زیان ضوابط خاصی را پیش بینی نکرده باشد، تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه شرکا انجام می‎شود.
 8. تقسیم سهم الشرکه با تایید شرکا صورت می‎گیرد. بر این اساس تصمیم گیری در مورد شرکت باید با اکثریت حداقل نصف سرمایه در جلسه اول انجام شود. اگر اکثریت حاصل نشود، تمامی شرکا یک بار دیگه تشکیل جلسه داد که در این صورت تصمیمات با اکثریت عددی شرکا انجام می‎شود، هر چند که اکثریت مزبور نصف سرمایه را در اختیار نداشته باشند.
 9. حق رای هم یکی دیگر از حقوق شرکا در شرکت‎ها‎ی با مسئولیت محدود به شمار می‎رود. هر یک از شرکا با توجه به میزان سهم الشرکه خود در شرکت حق رای دارند، مگر اینکه در اساسنامه طور دیگری مشخص شده باشد.
 10. بر اساس ماده ٩4 قانون تجارت، مسئولیت هر شریک در مقابل قروض و تعهدات شرکت محدود به مبلغ اسمی سهم الشرکه خواهد بود که در شرکت سرمایه گذاری کرده است. مسئولیت شرکا تا حدود سهم الشرکه خود در مقابل قروض و دیون شرکت می‎باشد. در صورتی که شرکت دچار انحلال شود منحل و اموال آن تصفیه شود، بستانکاران برای وصول مطالبات خود، می‎توانند به دارائی باقیمانده شرکت مراجعه و از حاصل فروش آن وجوه خود را مطالبه کنند. اداره تصفیه برای طلبکارانی که طلب خود را به طور کامل دریافت نکرده اند، سند«عدم کفایت دارائی» صادر می‎نماید.
 11. طلبکاران شرکت نمی توانند در شرایطی که شرکت منحل شده، ادای دیون مطالبات خود را از اموال شخصی شرکا مطالبه کنند هر چند این امر ممکن است موجب سوء استفاده شرکا شرکت شود. به عبارت دیگر ممکن است شخص ثالثی کالایی را بشکل اقساطی به شرکت بفروشد اما شرکت از پرداخت عین هزینه معامله خودداری کند. در این شرایط طلبکار تنها می‎تواند به مقررات راجع به ورشکستگی علیه شرکت متوسل شود و قسمتی از طلب چنین شخصی بلاوصول خواهد ماند.
 12. بر اساس ماده 112 قانون تجارت، تحت هیچ شرایطی شرکا نمی توانند شریکی را برای افزایش سهم الشرکه خود اجبار کند.  این امر کاملا منطقی است چرا که تاسیس شرکت با مسئولیت محدود امری اختیاری می‎باشد و بر خلاف حقوق مدنی، شرکت قهری وجود خارجی ندارد و قانونگذار برای اراده سرمایه گذار در پذیرش افزایش سرمایه اهمیت زیادی قائل شده است.
 13. مطابق با اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، شرکا می‎توانند تعهد نمایند معاملاتی خود را که موجب رقابت با عملیات شرکت باشد انجام ندهند و در صورت تخلف و ایجاد ضرر مسئولیت جبران آن را بر عهده خواهند داشت.
 14. در شرکت با مسئولیت محدود بخشی از سهم الشرکه می‎تواند به شکل غیرنقدی باشد که در این صورت تقویم و تسلیم آن الزامی بوده و ضمانت اجرای آن ابطال شرکت می‎باشد.
 15. برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود وجود حداقل 5 نفر مدیر و 2 نفر شریک الزامی می‎باشد. همچنین هیچ شرط خاصی برای این شرکا ذکر نشده و قانونگذار در مورد حداکثر اعضا هم هیچ گونه محدودیتی پیش بینی نکرده است.