شرکتهای نسبی 

شرکت‏های نسبی در ماده 1863 قانون تجارت بدین شکل تعریف شده اند: «شرکتی است برای امور تجارتی، با نام مخصوص میان دو یا چند نفر تشکیل‏ می‏شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته‏ اند.» ممکن است برخی شرکت تضامنی و نسبی را به یک شکل بپندارند. این دو شرکت اگر چه شباهت‏هایی با یکدیگر دارند اما میان آنها تفاوتهایی نیز وجود دارد. برای مثال در شرکت تضامنی شرکاء در مقابل طلبکاران متضامناً مسئول پرداخت قروض و دیون شرکت هستند. این در حالی است که در شرکت نسبی مطابق با ماده 186، در صورتی که دارائی شرکت برای پرداخت کلیه بدهی‏ ها و دیون شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکاء تنها به اندازه آورده خود در شرکت، مسئولیت پرداخت و تادیه قروض را بر عهده دارند. 

شرکتی که بین 4 نفر تشکیل‏ می‏ شود؛ بطوری که نفر اول یک دوم سرمایه شرکت را پرداخت کرده و نفر دوم یک چهارم، و دو نفر دیگر نیز بطور مساوی هر کدام یک چهارم سرمایه را تامین کرده باشند، و در این شرایط بدهی‏های شرکت نسبت به باقیمانده طلب پس از استهلاک سرمایه آن، بیشتر باشد؛ مسئولیت هر یک از شرکا متفاوت است. به این معنا که شریک اول یک دوم بدهی‏ ها، شریک دوم یک چهارم و دو نفر دیگر نیز به طور مساوی هر کدام یک چهارم مسئولیت پرداخت دیون را بر عهده دارند.

مسئولیت شرکا در شرکت‏های نسبی

با توجه به اینکه در شرکت‏های نسبی، مسئولیت هر یک از شرکا در مقابل اشخاص ثالث، به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارد،‏ می‏باشد؛ یک مشکل رخ‏ می‏دهد. اینکه قانون گذار معین نکرده است که آیا شرکا‏ می‏توانند در مقابل اشخاص ثالث برخلاف مفاد مواد 183 و 186 قانون تجارت عمل نمایند یا خیر.

در شرکت‏های تضامنی اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی‏ های شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت را بر عهده دارد و هر قراری که بر خلاف این، بین شرکا ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث، باطل و کان لم یکن خواهد بود». اما این شرط برای شرکت نسبی قید نشده است. حال سوال اینجاست؛ با وجودی که قانون گذار منع خلاف نکرده است، آیا شرکای شرکت نسبی‏ می‏توانند مسئولیت خود را به گونه ای غیر از آنچه در ماده 183 آمده است، مشخص کنند؟

براساس مفاد ماده 119 قانون تجارت که شباهت زیادی به ماده 185 دارد، قانونی که برای شرکت‏های تضامنی وجود دارد، در رابطه با شرکت های نسبی صدق نمی کند. در ماده 185 چنین مقرر شده است: «در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه میان شرکا تقسیم‏ می‏شود، مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر شده باشد.» که این ماده قابل تعمیم به شرکت‏ها نسبی نیست و اگر شرکا مقرر کرده باشند که مسئولیت یکی از شرکا در برابر ضرر، به نسبتی کمتر از سهم الشرکه او و یا محدود به سرمایه او در شرکت باشد، چنین شرطی باطل و کان لم یکن تلقی‏ می‏شود.

شرایط نامگذاری شرکت‏های نسبی

ماده 184 قانون تجارت چنین مقرر داشته است: «در اسم شرکت نسبی، ذکر حداقل نام یک نفر از شرکاء الزامی است. اگر اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد، بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شد، عبارتی از قبیل (شرکاء) و یا (برادران) الزامی‏ است.». به عبارت دیگر، در شرکت‏های نسبی، تنها نام یک شریک ذکر نمی شود و باید از دیگر شرکا نیز نام برده شود و یا از عبارت‏هایی چون «و شرکا»، « و برادران»، «و پسران» و … استفاده شود. همچنین قید عبارت «شرکت نسبی» در پایان نام شرکت نیز الزامی است زیرا اشخاص خارجی با دیدن این عبارت، متوجه نسبی بودن مسئولیت شرکت‏ می‏ شوند.

نحوه تشکیل شرکت نسبی

شرکت نسبی با تنظیم شرکتنامه و انعقاد عقد آن و پرداخت تمام سرمایه، تشکیل‏ می‏ گردد. تا زمانی که کلیه سرمایه این نوع شرکت پرداخت نشده باشد، نمی توان شرکت را تشکیل شده به شمار آورد. سهم هر یک از شرکا‏ می‏تواند بصورت نقدی و یا غیرنقدی باشد. سهم نقدی در بدو تشکیل شرکت پرداخت‏ می‏شود و سرمایه غیرنقدی با رضایت تمامی شرکاء در زمان دیگری تسلیم می گردد.

نحوه مدیریت و اداره شرکت نسبی

شرکت‏های نسبی نیز همچون سایر شرکت‏ها، بواسطه مدیر اداره‏ می‏شوند. مدیر این نوع شرکت ممکن است از میان شرکای شرکت و یا خارج از شرکت انتخاب شود. تعداد آن نیز بین 1 یا چند نفر است و مسئولیت وی در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد. حدود و اختیار مدیر شرکت نسبی در اساسنامه قید‏ می‏شود. تصمیمات و اقداماتی که مدیران خارج از اختیارات خود انجام‏ می‏دهند، جنبه الزام آور ندارد و چنانچه در اثر انجام آنها، خسارتی متوجه شرکت شود، مسئولیت آن با شخص مدیر است. در صورتی که شرکت در اثر اقدامات عادی مدیر که جزء اختیارات او به شمار‏ می‏رود، متضرر گردد، مدیر مسئولیتی نخواهد داشت.

روابط شرکا در شرکت‏های نسبی

در شرکت نسبی شخصیت شرکاء از آن جهت موثر است که امور اساسی شرکت باید به اتفاق آنها انجام‏ ‏شود و هیچ شریکی نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری انتقال دهد مگر این که تمامی شرکاء رضایت داشته باشند. طبق ماده 188 قانون، پس از انتقال سهم الشرکه، هرکس بعنوان شریک جدید در شرکت نسبی داخل شود، به نسبت سرمایه ای که در شرکت‏ می‏گذارد، مسئولیت پرداخت بدهی‏ها را دارد که شرکت قبل از ورود او داشته است اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. شرکا حق رقابت با شرکت را ندارند و بدون رضایت سایر شرکاء نمی توانند به تجارتی که از نوع تجارت شرکت است، فعالیت داشته باشند. همچنین شرکا نمی توانند مدیر شرکتی باشند که موضوع آن با نوع تجارت شرکت یکسان است. 

سود و زیان در شرکت‏های نسبی

هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارند، از سود و زیان بهره خواهند داشت، مگر این که اساسنامه شرکت به گونه دیگری مقرر کرده باشد. اما اگر دارائی شرکت برای پرداخت بدهی‏ ها کافی نباشد، شرکاء به نسبت سرمایه در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت پرداخت دارند حتی اگر شرکتنامه یا اساسنامه طور دیگری معین کرده باشد. به همین دلیل قرارداد تنها میان شرکاء موثر است و درباره اشخاص ثالث بلااثر است. اگر در نتیجه ضررهای وارده، سرمایه شرکت کاهش یابد، تا زمانی که این کمبود جبران نشود، پرداخت سود شرکت به شرکا، ممنوع است.

طلبکاران شرکت نسبی

تا زمانی که شرکت نسبی منحل نشده است، مطالبه بدهی‏های آن باید از خود شرکت انجام شود. پس از انحلال، طلبکاران‏ می‏توانند به هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارند، مراجعه کنند. اگر شرکا به طلبکاران شرکت بدهکار باشند و یا بدهکاران شرکت طلبی از شرکاء داشته باشند، تا زمانی که شرکت منحل نشده است، نمی توانند به تهاتر استناد نمایند.