شرایط صدور جواز کسب و مراحل صدور آن

جواز کسب برای تمامی مشاغل که به امر خرید و فروش و یا ارائه خدمات مشغول هستند، ضرورت دارد. اخذ جواز کسب نیازمند شرایط خاصی است که در زیر به آنها اشاره می‎کنیم:

ماده 1؛ تمامی متقاضیان ایجاد صنف، باید قبل از سپردن هر گونه تعهد اجاره و یا خرید محل، برای دریافت جواز کسب اقدام کنند که این امر با توجه به نوع و موضوع فعالیت، در اتحادیه مرتبط انجام می‎شود. 

ماده 2؛ اتحادیه هر یک از اصناف باید درخواست‎ها‎ی واصله را برای دریافت پروانه کسب بترتیب شماره و تاریخ در دفتر مخصوصی ثبت کند و رسید آن را به متقاضی ارائه دهد.

ماده 3؛ رعایت حق تقدم در خواست‎ها‎ی رسیده، یکی از موضوع ماده 2 می‎باشد که اتحادیه در بررسی و نظر خود مبنی بر رد یا قبول تقاضا، باید حداکثر ظرف 15 روز کتبا نتیجه را اعلام کند. در صورت تایید مدارک، متقاضی می تواند نسبت به تهیه مدارک لازم اقدام کند.

ماده 4؛ جهت اخذ پروانه کسب در هر یک از رشته‎ها‎ی صنفی، کلیه شرایط و ضوابط مربوطه باید به ترتیب زیر در دستور کار قرار بگیرند:

 • بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری با توجه به رشته‎ها‎ی تخصصی آنها؛
 •  افرادی که بدون پروانه کسب فعالیت دارند.

ماده 5؛ برای اشخاص حقوقی و مشارکتهای مدنی موضوع تبصره یک ذیل ماده 14 قانون نظام صنفی، جواز کسب بنام شرکت و با ذکر نام مدیر عامل اشخاص حقوقی درخواست کننده و یا یکی از شرکاءدر مشارکت‏های مدنی (که توسط سایر شرکاء کتبا معرفی شده باشند) در صورت احراز سایر شرایط، صادر می شود.

ماده 6؛ شرایط و مدارک لازم برای اخذ جواز کسب 

 1. 6 قطعه عکس 
 2.  گواهی عدم سوء سابقه
 3. سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی
 4. 2 نسخه کپی شناسنامه و کارت ملی
 5. ارائه کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم
 6. گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 7. گواهی تجاری بودن محل کسب و رعایت ضوابط شهرداری محل استقرار فعالیت
 8. موافقت اداره اماکن نیروی انتظامی برای مشاغل خاص مطابق با آیین نامه مربوطه
 9. مدارک مثبته مبنی بر دارا بودن سابقه سکونت به مدت 5 سال برای متقاضیان شهر تهران
 10. داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن به استثنای متقاضیانی که سن آنها بیشتر از 45 سال باشد
 11.  مدارک لازم دال بر داشتن صلاحیت فنی برای مشاغل فنی مطابق با تبصره 2 ماده 35 قانون صنفی
 12. برگ سلامت و بهداشت شخصی و محل کسب از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و آرایشی می باشند.
 13. داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار معتبر از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور الزامی است.

ماده 7؛ چنانچه متقاضی پروانه کسب معترض به رد در خواست خود باشد می تواند پس از وصول نظر کتبی اتحادیه، ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت مربوطه ارائه دهد. کمیسیون نظارت نیز باید ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام نماید. 

ماده 8؛ اتحادیه باید ماهانه گزارش خود را در رابطه با متقاضیان دریافت پروانه کسب، رد و یا قبول صدور آن جهت نظارت، کتباً به کمیسیون ارسال کند.

ماده 9؛ برای صنوفی که براساس تصویب هیات عالی نظارت رعایت حدود صنفی الزامی است، واحدهای صنفی مربوطه پس از تصویب متراژ آن در کمیسیون نظارت، باید شرایط را رعایت کنند.

ماده 10؛ اتحادیه‎ها‎ی صنفی باید نسبت به ارائه تاییدیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی هستند، تعویض و یا تمدید جواز کسب واحدهای صنفی، با ارائه گواهی دال بر پرداخت و یا ترتیب پرداخت مالیات بیمه عوارض شهرداری و برای مالیات‎ها‎ و حق بیمه قطعی نشده و ارائه گواهی مربوط به طرح پرونده در مراجع ذیربط، اقدامات لازم را انجام دهند.

ماده 11؛ اتحادیه باید برای متقاضیانی جواز کسب، کارت عضویت در اتحادیه صادر کند. لازم به ذکر است که صدور کارت عضویت برای افراد فاقد پروانه کسب ممنوع است.

ماده 12؛ عضویت فرد صنفی در شرکت‎ها‎ی تعاونی صنفی مستلزم داشتن جواز کسب معتبر در اتحادیه مربوطه است.

ماده 13؛ اگر شرایط و ضوابط صدور پروانه کسب موضوع ماده 6 این ضوابط بنا به تشخیص مراجع ذیربط از فرد صنفی اسقاط شود، اتحادیه مربوطه باید بصورت کتبی مراجع قانونی را نسبت به ابطال پروانه کسب، آگاه سازد.

ماده 14؛ هزینه حق عضویت با توجه به هزینه‎ها‎ی جاری هر اتحادیه در چارچوب وظایف پیش بینی شده در قانون نظام صنفی، توسط مجمع امور صنفی ذیربط پیشنهاد و توسط کمیسیون نظارت تصویب می‎شود. حق عضویت مذکور در صورت ضرورت، هر 2 سال یکبار تجدید نظر می‎شود.

ماده 15؛ خرید و فروش پروانه کسب ممنوع است و اگر صاحب جواز کسب بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را به دیگری منتقل نماید، اتحادیه مربوطه باید با رعایت مقررات، جواز کسب منتقل کننده را باطل و در صورت واجد بودن شرایط، به نام منتقل الیه پروانه جدیدی را صادر کند.

ماده 16؛ تغییر محل کسب یا موضوع فعالیت باید با دریافت جواز کسب جدید انجام شود.

ماده 17؛ اگر جواز کسب گم شود، صدور المثنی برای مدت باقی مانده اعتبار پروانه کسب امکانپذیر است.

ماده 18؛ دارندگان جواز کسب می‎توانند برای اداره واحد صنفی خود برای معرفی مباشر واجد شرایط فردی مندرج در ماده 6 این آیین نامه اقدام کنند.

ماده19؛ دبیرخانه هیات عالی نظارت به منظور یکنواختی کارت‎های عضویت در اتحادیه‎ها‎ و جوازهای کسب، نسبت به تهیه الگوی آنها اقدام و نمونه آن را پس از تصویب هیات عالی نظارت به کمیسیون‎ها‎ی نظارت برای اجرا به سازمان‎ها‎ی صنفی ابلاغ می‎کند.

ماده 20؛ کمیسیون‎ها‎ی نظارت باید مطابق با شرایط هر یک از  اتحادیه‎ها‎ی صنفی پس از کسب نظر از اتحادیه‎ها‎ی مربوطه و مجمع امور صنفی ذیربط، موارد زیر را تصویب کند:

 • شرایط و ضوابط خاص واحد صنفی در هر یک از اتحادیه‎ها‎ به منظور صدور جواز کسب که بر حسب موقعیت اتحادیه‎ها‎ی صنفی ضرورت داشته باشد.
 • تعیین حداقل فاصله بین 2 واحد صنفی مشابه و استثنائات آن برای صنوفی که هیات عالی نظارت، برقراری حدود صنفی آنان را ضروری دانسته است.
 •  تعیین رسته‎ها‎یی در هر اتحادیه مستلزم دریافت جواز کسب است که برحسب تولید، توزیع و یا خدماتی که عرضه می کنند، مشخص می شود.

ماده21؛ این آیین نامه و تمامی مواد مذکور شامل 21 ماده، در تاریخ 9/8/1371 توسط هیات عالی نظارت بر سازمان‎ها‎ی صنفی کشور تصویب شده است.

مراحل اخذ جواز کسب

 • بررسی مدارک تقاضا در کمیسیون فنی بررسی 
 • دریافت استعلام نظر از اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی
 • اگر مغازه دارای سابقه صنفی باشد، صدور برگ استعلام نظر از شهرداری محل در مورد شغل مورد تصدی و استعلام نظر از اتحادیه مربوطه، الزامی است.

پس از جمع آوری مدارک مربوطه، پرونده امر جهت اظهارنظر درباره موارد زیر در جلسه هیات مدیره اتحادیه مطرح می شود:

 • تصویب عضویت و صدور معرفی‎نامه به دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند اجاره و یا مالکیت
 • صدور پروانه کسب بنام متقاضی با رعایت سایر موارد از قبیل بیمه، دارایی، شهرداری و تصفیه حسابهای اتحادیه.