ثبت علایم تجاری

اعتراض به ثبت علائم تجاری می‎ تواند به دو شکل باشد. در یک نوع آن، اعتراض شخص ذینفع است که نسبت به علامتی که در آگهی ثبت شده است، معترض است. در نوع دیگری از اعترض، شخص متقاضی ثبت است که نسبت به بررسی‎ها‎ و عدم تایید علامت تجاری از سوی اداره ثبت علائم تجاری، اعتراض دارد.

چرا اعتراض به ثبت علائم تجاری

براساس ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310: «علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامت، اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفافه و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می‎شود.» علائم تجارتی معرف کالای تاجر است که در حال حاضر اهمیت اقتصادی پیدا کرده و افرادی که محصولات و کالاهای فروشی به بازار عرضه می‎کنند، آن‎ها‎ را با علامتی مشخص می‎نمایند که سایر تاجران حق استعمال آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند اما استعمال علامت تجارتی سایرین، در کالاهای غیرمشابه مجاز است.

زمانی که متقاضی تمامی مدارک مورد نیاز اداره ثبت را به این شرکت تحویل می ‎دهد و مراحل اداری را طی می‎کند، باید منتظر تایید از سوی این شرکت باشد. پس از بررسی‎ها‎یی که صورت می‎گیرد و استعلام‎ها‎یی که این شرکت اخذ می‎نماید، شرکت ثبت، اقدام به انتشار علامت تجاری متقاضی می‎نماید. حال که علامت تجاری در روزنامه منتشر شده است، ممکن است یک شرکت تجاری علامت را تا حدود زیادی به علامت تجاری خود نزدیک ببیند بطوری که موجب به اشتباه افتادن مصرف کننده‎ها‎ شود. قانونگذار راه را باز گذاشته است و به افرادی که نسبت به یک علامت منتشر شده در روزنامه اعتراض دارند، اجاز بررسی داده است. 

به موجب قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات، اگر شباهت یک علامت با علامت دیگری که ثبت شده است، به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات اختصاصی ندارند، دچار ابهام و اشتباه کند و شخص هنوز تقاضای ثبت علامت خود را نکرده باشد، و قبل از آن که او اقدام کند، شخص دیگری همان علامت را بخواهد به نام خود ثبت کند، این فرد براساس ماده 16 قانون ثبت علائم و اختراعات می‎تواند اعتراض خود را اعلام کند. فرد شاکی می‎تواند ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشار تقاضای ثبت علامت تجارتی در روزنامه رسمی، اعتراض خود را نسبت به ثبت، بصورت کتبی به اداره مالکیت صنعتی ارائه کند. این اعتراض باید در دفتر اندیکاتور اداره به ثبت برسد.

افرادی که حق اعتراض به علائم تجاری را دارند:

  • افرادی که علامت منتشر شده را علامت تجارتی خود تشخیص دهند.
  • افرادی که علامت منتشر شده را  شبیه به علامت خود بدانند.

در این شرایط چنانچه معترض کسی باشد که علامت پیش‎تر به اسم او ثبت نشده است، باید با مطابق مقررات این قانون، در حین اعتراض تقاضای ثبت کرده، حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را پرداخت نماید. در رابطه با افرادی که شرکت آنها در خارج از کشور تاسیس شده است، حق اعتراض مشروط به شرط معامله متقابل مذکور، در فقره دوم ماده 4 است. 

حق اعتراض به ثبت علائم تجاری

حق اعتراض به ثبت علائم تجاری می‎تواند به دو صورت قبل و بعد از ثبت انجام شود:

1- حق اعتراض قبل از ثبت علامت

در صورتی که اعتراض قبل از ثبت علائم تجاری باشد، باید در ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت علامت، اعتراض انجام شود و شخص معترض علاوه بر ذکر نام، شغل و اقامتگاه خود، باید تمامی ادله و مستندات لازم را ضمیمه اعتراض کتبی خود نماید. در این شرایط اداره ثبت نیز در ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول اعتراض، مراتب را به متقاضی ثبت ابلاغ می‎کند. چنانچه متقاضی ثبت، پس از اخذ ابلاغ اداره ثبت، به اعتراض تمکین نماید، درخواست او مسترد می‎شود و اگر تا مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه تمکین نکند، معترض می‎تواند به دادگاه تهران 2 مراجعه و مطابق با اصول مربوط به دعاوی تجارتی، آن را تعقیب نماید. لازم به ذکر است که اگر معترض اعتراض خود را در ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به متقاضی ثبت پیگیری نکند، علامت تقاضا شده به نام متقاضی آن، ثبت می‎گردد.

2- حق اعتراض پس از ثبت علامت

از آنجا که ممکن است اشخاص ذینفع نسبت به آگهی تقاضای ثبت بی اطلاع باشند و یا پس از ثبت علامت راه استعمال آن به گونه ای باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد، معترض می‎تواند براساس ماده 22 قانون ثبت علائم و اختراعات در ظرف 3 سال بعد از تاریخ ثبت علامت، نسبت به آن اعتراض خود را اعلام کند. در این صورت معترض باید دادخواست خود را کتبا به دادگاه شهرستان 3 ارائه دهد که  مرجع قضایی پس از رسیدگی حکم به ابطال ثبت علامت مورد اعتراض یا حکم به رد اعتراض می‎دهد.

چنانچه معترض برای پیگیری اعتراض خود، اقدامات لازم را انجام ندهد، متقاضی می تواند به دفتر دادگاههای حقوقی تهران مراجعه و گواهی مبنی بر اینکه شخص معترض اصولا دادخواستی ارائه و دعوی خود را پیگیری نکرده است، اخذ و به دفتر اداره مالکیت صنعتی ارائه دهد. در این صورت علامت به نفع متقاضی ثبت علامت، ثبت می‎شود.

اعتراض به رد تقاضای ثبت از سوی اداره ثبت

اداره ثبت پس از وصول مدارک متقاضیان ثبت علامت تجاری، موظف است تا بررسی‎ها‎ی لازم را به عمل آورد. در صورتی که علامت پیشتر ثبت شده باشد یا شباهت زیادی به علامت‎ها‎ی قبلی داشته باشد و یا در ردیف علامت‎ها‎ی ممنوعه باشد، اداره ثبت می‎تواند آن را رد و مراتب را به متقاضی اعلام نماید. در این صورت متقاضی می‎تواند نسبت به رد علامت خود اعتراض نماید. براساس قسمت آخر ماده 7 قانون ثبت علائم و اختراعات: «اگر تقاضای ثبت علامت تجاری رد شود، علل رد آن باید صریحا به متقاضی ذکر شود. متقاضی نیز می‎تواند از تصمیم رد تا 10 روز از تاریخ ابلاغ آن، به رئیس محکمه اول ابتدایی تهران شکایت خود را اعلام کند.» 

مسئول اداره این اعتراض را ظرف مدت 10 روز ار تاریخ وصول به متقاضی ثبت علامت تجاری طی اخطاری ابلاغ می‎کند. در صورتی که متقاضی با ملاحظه اعتراض، تمکین نماید و مراتب انصراف خود را از ثبت علامت، کتبا به اداره مالکیت صنعتی ارائه دهد، تقاضای وی باطل و بایگانی می‎شود. اما اگر متقاضی با ملاحظه اعتراض تمکین نکند، مراتب عدم تمکین به معترض ابلاغ می گردد که در این صورت، معترض باید برای اثبات ادعای خود، با ضمیمه نمودن تمامی مستندات و ادله مثبته، دادخواستی را به دادگاه‎ها‎ی حقوقی تهران ارائه دهد. همچنین بایدگواهی لازم را ظرف مدت ٢ ماه به اداره مالکیت صنعتی جهت ضبظ در پرونده ارائه ‎کند. در این صورت، تمامی مراحل اداری ثبت علامت تجاری تا اعلام نظر دادگاه متوقف می‎شود.