سازمان اداره تصفیه:

کارمندان و رئیس اداره تصفیه می توانند از بین خدمت گذاران قضایی یا اداری و همچنین خدمت گذاران دولت انتخاب شود. موارد رد رئیس و قائم‌ مقام او و محاسبین اداره تصفیه همانند رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی می باشد. کلیه عملیات و تقاضانامه ها و اعلاماتی که به این اداره داده می شود باید در صورت مجلس تهیه ونوشته شود.

نکته:

هنگام اجرا حکم ورشکستگی، رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می شود.

اقدامات تامینی اداره تصفیه:

اداره تصفیه به هنگام اجرای حکم ورشکستگی، صورتی از اموال ورشکسته را برداشته و اقدامات لازم را برای حفظ ان ها به عمل می اورد و حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غیر منقول ورشکسته که مستند به اموال رسمی است مشخص کرده، ضمن صورت اموال قید میکند وکلیه اشیائ قید شده باید ارزیابی شوند.

 دعوت بستانکاران:

موارد منتشر شده در اگهی توسط اداره تصفیه :

1:تعیین ورشکسته و محل اقامت وی

2:دادن اخطار به بدهکاران متوقف که در مدت زمان تعیین شده باید خود را معرفی نمایند

3:اخطار به بستانکارانی که ادعایی دارند

4: اخطار به کسانی که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آن ها است

5: دعوت اولین جلسه هیئت بستانکاران قید شده، و آگهی در مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، دوبار به فاصله ده روز منتشر خواهد شد.

 

اداره اموال:

اداره تصفیه نسبت به اشیایی  که مورد مطالبه اشخاص ثالث می باشد، تصمیم مقتضی گرفته و اگر ان ها را محقق بداند اشیا را به ان ها تسلیم می کند. اشیایی هم که در معرض تنزل قیمت می باشند بدون تاخیر فروخته خواهند شد.

نکته:

برگ های بورسی و اشیایی که در بازار قیمت مشخص شده ای دارند و سایر اموال نیز به ترتیب فروخته خواهند شد.

رسیدگی به مطالبات:

یعد از به اتمام رسیدن زمان مشخص شده برای ارائه اسناد، اداره تصفیه به مطالبات رسیدگی کرده و تصدیق یا رد می نماید. مطالباتی که به موجب سند رسمی، وثیقه ملکی دارند باید منظور گردد هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد.

ارائه اسنادی که به تاخیر افتاده باشد در صورتی که عذر موجهی داشته باشند قبول می شود.

تصفیه:

پس از رسیدگی به مطالبات بستانکارانی که تمام یا قسمتی مطالبات خود را گرفته اند توسط یک اخطاریه در جلسه دعوت شده و اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوت نامه قید می شود.

اداره تصفیه یک گزارش کامل نسبت به وضعیت دارایی ها و مطالبات متوقف داده، و نظریات متوقف و بستانکاران را استماع نموده و در صورت مجلس ذکر می کند، ولی تصمیم نهایی با خود اداره می باشد. اموال متوقف شده هم به ترتیب به مزایده گذاشته شده و فروخته می شوند.

تقسیم وجوه حاصله از فروش:

هنگامی که اموال متوقف شده به فروش برسد پول حاصل از فروش ان ها در دسترس اداره قرار میگیرد. هزینه های توقف شده وهزینه تصفیه، در مدت زمان 10 روز در دسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع ان ها خواهد رسید.

خاتمه ورشکستگی:

پس از تقسیم اموال، خاتمه ورشکستگی اعلام خواهد شد.

مقررات مالی:

اداره تصفیه دارای دو صندوق می باشد.(صندوق الف و ب) که درآمد صندوق (‌الف) از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی دریافت میشود و با توجه به مصوب 2 خرداد ماه 310 و ماده 11 قانون تجارت، 50 درصد حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکت ها برای امضاء دفاتر تجاری تعلق می گیرد اضافه‌ شده، و فقط نصف از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.

مقررات مخصوص:

بستانکارانی که دارای وثیقه می باشند، نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش، مقدم بر سایر بستانکاران می باشند و طلب هایی که دارای وثیقه نمی باشند و باقی مانده طلب هایی که دارای وثیقه اند به ترتیب بر یک دیگر مقدم تر بوده و در تقسیم حاصل ازفروش این تقدم رعایت می شود.