هنگامی که شرکتها ثبت می ‎شوند باید دارای مشخصاتی از قبیل سهام اولیه، اسامی سهامداران، نام شرکت، موضوع، آدرس، هیئت مدیره و حق امضاء باشد. 

زمان لازم برای ثبت شرکت

ابتدا اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎ شرکت و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه اهمیت زیادی دارد که ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺷﺪن ﻫﺮ ﻋﻀﻮ و ارایه ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ، در دﻓﺘﺮ اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ صورت می‎گیرد. مدت زمان لازم برای ثبت شرکت بر اساس آماده کردن مدارک مورد نیاز، مراجعه به اداره ثبت و انتشار آگهی ثبت می‎باشد. آماده کردن مدارک بستگی به توانایی و سرعت عمل متقاضی دارد. فرایند ثبت در اداره ثبت شرکتها نیز در کوتاه ترین زمان ممکن به انجام خواهد رسید و پس از دریافت مدارک مورد نیاز از سوی متقاضیان، پرسنل اداره برای ثبت اقدام می‎نمایند. 

بطور کلی مدت زمان لازم برای ثبت شرکتها 30 روز می‎باشد. در حال حاضر نیز ثبت به شکل الکترونیکی نیز انجام می‎شود که در این صورت کارها بصورت اینترنتی و آنلاین خواهد بود. تنها استثنا آن، امکان برگشت مدارک می باشد. به این معنا که ممکن است مدارک در طی بررسی توسط کارشناس مربوطه، ناقص تشخیص داده شود که در این صورت برگشت داده می‎شود و متقاضی نیز موظف است تا در جهت رفع نقایص اقدامات لازم را انجام دهد.

در صورتی که پس از ثبت، هئیت مدیره تصمیم به تغییر یکی از موارد فوق بگیرند و یا ماده ای از مفاد اساسنامه تغییر پیدا کند، در این صورت مدت و هزینه تغییرات بدین شکل خواهد بود:

زمان لازم برای ثبت تغییرات در شرکت 

برای انجام هرگونه تغییرات در شرکت به 25 روز زمان نیاز می‎باشد و هزینه لازم جهت ثبت تغییرات در شرکت نیز مطابق با آن، توسط قسمت حسابداری مشخص می‎شود. در این شرایط، مدارک لازم برای ثبت نیز تغییرات عبارتند از: کپی مدارک ثبتی شرکت مشتمل بر اساسنامه، اظهارنامه، آگهی آخرین تغییرات، آگهی تاسیس، آگهی روزنامه، کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضاء هیئت مدیره سابق و جدید.

برای تغییرات و تصمیماتی اعم از تاسیس شعبه قانونی، تبدیل نوع سهام به با نام یا بی نام، تعیین مدیران، تعیین بازرسین، تغییر آدرس، افزایش و کاهش سرمایه، تصویب تراز و سود و زیان سالیانه، تغییر نام، تغییر موضوع یا الحاق به موضوع، تغییرات تعاد مدیران و تغییر در سایر مواد اساسنامه، تغییر و تعیین سمت مدیران و تغیین و تغییر حق امضاء پس از ثبت شرکت در هر زمانی قابل انجام می‎باشد و مدت زمان انجام تغییرات کمتر از ثبت اولیه صورت می‎گیرد.