مدیر عامل شرکت رکن اصلی شرکت است و وجود وی الزامی می باشد. هیات مدیره الزاما حداقل یک شخص حقیقی را به این سمت انتخاب می کنند .(ماده124 لایحه قانونی) این شخص در مقابل اشخاص ثالث، نماینده شرکت محسوب می‌شود. (ماده125 لایحه قانونی). 
مدیران عامل در هر شرایط و در هر زمانی نمی توانند استعفای خود را تسلیم کنند. گرچه قانونگذار شرایط را برای این امر چندان سخت نگرفته است. در این نوشتار به ذکر مطالبی پیرامون پایان کار مدیریت عامل توسط استعفای شخصی، پرداخته شده است. همچنین مختصرا روش و فرایند انجام این کار (استعفای شخصی مدیر عامل شرکت های سهامی) بیان شده است.

ختم مسئولیت مدیر عامل:

در شرایط عادی مسئولیت مدیرعامل در دو صورت پایان می یابد. 
 اول؛ با انقضای مدت زمان تعیین شده توسط هیئت مدیره. 
دوم؛ توسط استعفای خود مدیریت عامل. 
البته هیئت مدیره می تواند در هر زمان با تشخیص عزل مدیر عامل اقدام به برکناری او کند. در این صورت مدیر عامل امکان تقاضای خسارت عزل را داراست. اما این ادعای خسارت تنها در صورتی ممکن است که عزل وی خطا تشخیص داده شود. باید توجه داشت که عزل و برکناری مدیر عامل از مقامش موجب خروج او از هیئت مدیره نخواهد شد.

استعفای مدیر عامل در قانون :

در صورت استعفای مدیر عامل، اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه وظیفه مدیریت را عهده دار می شوند و در غیر این صورت هیئت مدیره، مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده دعوت کرده و مدیر جدید را انتخاب می نماید.
 قانونگذار برای استعفاء مدیر یا مدیران شرایط خاصی را پیش بینی نکرده و در این مورد منع قانونی وجود ندارد مگر آنکه؛ مدیر با قصد ضرر رساندن به شرکت استعفا دهد. این به این معنی است که احراز شود شخص مدیر به صورت تعمدی و با هدف اختلال در کار شرکت به منظور متضرر کردن آن تقاضای استعفا کرده است. در این صورت از نظر قانونی مجاز به استعفا نمی باشد. 
اگر مدیر عامل مرتکب تقصیر غیرعمدی مهمی شده باشد مجاز به تسلیم استعفا نخواهد بود و علاوه بر آن در این صورت مسئول جبران زیان وارده به شرکت نیز خواهد بود. لازم به ذکر است که پس از جبران تقصیر توسط وی و حل فصل موضوع وارده، شرایط بررسی استعفا از نو قابل پیگیری می باشد.

اروند استعفا از سمت مدیر عامل در عرف :

در صورتی که مدیر عامل بخواهد از سمت خود استعفا دهد، در ابتدا باید استعفای خود را به اعضای هیئت مدیره اعلام کند. سپس هیئت مدیره بخواهد تا از عضو علی البدل هیئت مدیره دعوت به عمل آورند. هیئت مدیره موظف به پیگیری و بررسی استعفانامه مدیر عامل می باشد. در صورت عدم توجه و رسیدگی هیئت مدیره به این امر، بایستی مراتب را از طریق بازرس قانونی شرکت پیگیری کند. در این حالت لازم است روند برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام برای انتخاب بازرس پیگیری شود.

استعفا از هیئت مدیره:

در این حالت ابتدا باید استعفای مدیر از عضویت در هیات مدیره بطور رسمی و کتبی به رئیس هیات مدیره، تسلیم شود. سپس بازرس قانونی شرکت هم به صورت کتبی از قصد استعفا مطلع شود.