شرکت ها و سازمان های دنیای امروز چنان گسترده و پیچیده شده اند که مدیریت و اداره آنها کار راحتی نیست. به همین دلیل شرکت های ثبت نیز بخشی از اداره این شرکت ها را بر عهده می گیرند. شرکت های تازه تاسیس به دلیل ورود به بازار و ناآشنایی با بسیاری از قوانین ممکن است توانایی رقابت با شرکت ها و کمپانی بزرگ را نداشته باشند. این در حالی است که شرکت های ثبت می توانند در این زمینه به آنها کمک کنند.

  • مسئولیت شرکتهای ثبت در امور مالی

شرکت های ثبت می توانند در موارد زیر، به شرکت ها خدمات مالی ارائه دهند:
مدیریت امور حسابداری و مالیاتی 
شرکت های ثبت می توانند تمامی امور مالیاتی و امور حسابداری شرکت ها را بدون نیاز به سیستم متمرکز حسابداری، بر عهده بگیرند. یکی دیگر از خدمات شرکت های ثبت، امکان حضور در دفتر کار است که در این صورت امکان خطا و اشتباه در کار به حداقل ممکن می رسد.
مشاوره مالیاتی 
از دیگر خدماتی که شرکت های ثبت ارائه می دهند، مشاوره مالیاتی است که این کار اغلب توسط ممیزان باتجربه انجام می شود. چرا که تخصص این افراد می تواند به افزایش کارایی و بازدهی قسمت مالیاتی شرکت ها کمک کند. 
دریافت کدها و پلمپ دفاتر
از آنجا که تمامی شرکت ها به برخی از کدها و شماره ها از جمله کد کارگاهی و کد بیمه نیاز دارند، این کار گاهی با سختی زیادی روبرو می شود و از عهده کارکنان شرکت ها خارج است و به زمان زیادی نیاز دارد. همچنین پلمپ دفاتر نیز مراحل اداری خود را دارد. در این صورت شرکت ها و سازمان ها می تواند دریافت کدهای مورد نیاز و پلمپ دفاتر را به شرکت های ثبت واگذار کنند.
تنظیم اظهارنامه مالیاتی 
شرکت ها به اظهارنامه مالیاتی نیاز دارند. تنظیم اظهارنامه مالیاتی نیز به تخصص نیاز دارند. این در حالی است که شرکت های ثبت می توانند به راحتی اظهارنامه مالیاتی مورد نیاز شرکت ها را تنظیم کنند. از سوی دیگر برخی از شرکت ها نیز باید توقف در عملکرد و عدم فعالیت خود را به اداره مالیات اطلاع دهند. در غیر اینصورت برای آنها مالیات محاسبه می شود. شرکت های ثبت می توانند عدم فعالیت شرکت ها را به اداره دارایی منطقه گزارش دهند.
تنظیم دفاتر رسمی و حقوق مودیان
شرکت های ثبتی در زمینه حقوق مودیان نیز فعالیت می کنند. این کار با توجه به اختیارات و قوانین وضع شده توسط دستگاه مالیاتی انجام می شود و به عنوان مهمترین قسمت حقوق مالیاتی محسوب می شود که تمامی شرکت ها موظفند تا مالیات های وضع شده توسط اداره دارایی را پرداخت کنند. همچنین شرکت های ثبتی می توانند دفاتر رسمی شرکت ها را نیز تنظیم کنند.
تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی
شرکت ها برای تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی باید به اداره مالیات حوزه خود مراجعه کنند. در صورتی که فرصت کافی برای انجام این کار را نداشته باشند، شرکت ثبت می تواند ابتدا حوزه مالیاتی را تعیین و سپس شرکت را برای دریافت شماره اقتصادی یاری دهند.
 کمک به شرکت ها برای ارزش افزوده
تمامی شرکت ها باید برای ارزش افزوده ثبت نام کنند. تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده و گواهی آن هم مراحل اداری خود را دارد که این کار می تواند توسط شرکت های ثبتی انجام شود.