قانون مالیاتی برای ابطال و رد دفاتر قوانینی را وضع کرده است که به صورت زیر می باشد:
موارد ابطال دفاتر
در موارد زیر قانون مالیاتی کشور، ابطال دفاتر را مجاز می داند:

 1. اگر دفاتر ارائه شده از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشند، مشمول ابطال می شوند.
 2. در صورتی که چند فعالیت مالی به شرط احراز در دفاتر ثبت نشده باشد.
 3. در صورتی که ثبت دفاتر نسبت به تاریخ وقوع آنها تقدم داشته باشد.
 4. زمانی که بخشی یا کلیه یک فعالیت بین سطرها ثبت می شود.
 5. زمانی که بخشی یا کلیه یک فعالیت بین حاشیه ها ثبت می شود.
 6. اگر مندرجات دفاتر با هدف جعل یا سوء استفاده پاک یا تراشیده شده باشد.
 7. اگر تمامی صفحه در دفتر روزنامه و یا بخشی از یک صفحه بیش از حد سفید مانده باشد.
 8. اگر مندرجات دفاتر با مواد شیمیایی محو شده باشد.
 9. اگر حسابهای بانکی و نقدی به دلیل تقدم و تاخر ثبت حسابها و دریافت و پرداخت بستانکار شده باشد.
 10. در صورتی که یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده و نانوشته ارائه نشده باشد.

موارد رد دفاتر از دیدگاه مالیاتی 
مطابق با ماده 20 اگر از مقررات زیر سرپیچی شود، موجب رد دفاتر می گردد:

 1. اگر دفاتر ارائه شده از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
 2. در صورتی که چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز ثبت نشده باشد.
 3. اگر به شرط احراز هزینه ها و درآمد ها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیر واقع در دفاتر ثبت شده باشد.
 4. اگر بخشی یا قسمی از فعالیت بین سطور ثبت شده باشد.
 5. اگر دفاتر با مواد گرافیتی قابل محو نوشته شده است، ممنوع می باشد.
 6. اگر مندرجات دفاتر جهت سوء استفاده و جعل، تراشیده، پاک و یا محود شده باشد. برای مثال از لاک غلط گیر استفاده شده است.
 7. اگر نوشتن و تکمیل دفاتر ورزنامه و مشاغل زاید و نوشتن دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در ماده 14 این آئین نامه، حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تاخیر افتد.
 8. در صورتی که عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده 15 این آئین نامه به تعویق افتد.
 9. در صورتی که مودی از اجرای مقررات تبصره 3 ماده 13 این آئین ناتوان باشد و یا موضوع مورد تائید اداره امور مالیاتی ذیربط غیر اختیاری باشد، به طوری که مودی مدعی شود دفاتر به سرقت رفته، اما دادگاه رای خلاف آن را بدهد.
 10. در صورتی که دستور العمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده ارائه نشود و یا خـلاصه عملیـات موضوع ماده 17 این آئین نـامـه در مهلت، در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی تسلیم نشود.
 11. اگر مندرجات دفاتر قانونی یا دفتر مشاغل حسب مورد با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی ، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور مطابقت نداشته باشد.
 12. اگر دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده قسمتی از دفتر روزنامه بیش از حد معمول سفید گذاشته شده باشد.
 13. در صورتی که یک یا چند جلد از دفاتر امضاء پلمپ و ثبت شده نانویس ارائه نشده باشد.