شرایط و ضوابط ورود به شرکتهای تعاونی

وقتی درباره ورود به شرکت تعاونی صحبت می شود اول چیزی که در ذهن نقش می بندد اینست که این شرکت تشکیل شده یا در شرف تاسیس است؟
در صورتی که شرکت هنوز تاسیس نشده باشد منظور از واژه ورود می تواند به این مفهوم باشد که که این عضو که قرار است وارد شود خود از موسسان شرکت می باشد.
در صورت ورود هر شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی قبل از تشکیل شرکت اقدامات زیر لازم است:

  • همکاری با 6 نفر واجد شرایط دیگر در جهت ثبت یک شرکت تعاونی (طبق م 6 قانون بخش تعاون، حداقل تعداد اعضا نباید از 7 نفر کمتر باشد)
  • مشخص کردن دو گروه از اعضا، آنهایی که موسس هستند و آنهایی که قرار است بعدا به عضویت درآیند.
  • تعهد کتبی به رعایت مقررات اساسنامه شرکت
  • انتشار آگهی برای به عضویت گرفتن افراد واجد شرایط برای مرحله بعد از تاسیس شرکت
  • تعیین سه نفر از اعضای هفت نفره به عنوان هیات موسس

اما زمانی که که شرکت تشکیل شده باشد نحوه ورود اشخاص چگونه است؟

طبق اساسنامه هر شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط عمومی باشد می تواند عضو شرکت تعاونی شود.
اولین گام در این زمان درخواست کتبی عضویت می باشد. این درخواست طبق بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاونی باید به هیات مدیره جهت تایید ارائه شود درصورت احراز شرایط توسط هیات مدیره ، درخواست پذیرفته می شود و در غیر اینصورت درخواست رد می شود. 
از لحاظ نوع عضویت شرکت های تعاونی به چند گروه تقسیم بندی می شوند:

شرکت تعاونی عام

همانطور که از نامش پیداست عضویت در این شرکت برای همه آزاد است، در این نوع شرکت با توجه به مواد 6 و 20 قانون بخش تعاون و با استناد به ماده 3 دستورالعمل تشکیل تعاونی ها، حداقل تعداد اعضاء را 500 نفر و حداکثر را نامحدود اعلام می کنند بنابراین محدودیتی برای عضو شدن و ورود در چنین شرکتهایی نیست البته در صورتی که در اساسنامه شرکت محدودیتی اعلام نشده باشد.

شرکت تعاونی خاص

عضویت در این شرکت برای گروه های خاص و با رعایت شرایط تعیین می شود. بنابراین سهام آن به گروه خاصی واگذار می شود و هر شخصی نمی تواند به این نوع تعاونی ها ورود پیدا کند.

شرکت تعاونی مصرف

اعضای این تعاونی از 250 نفر پایین تر نخواهد بود و ورود اعضا نامحدود می باشد و اشخاص بعد از تایید درخواست کتبی ارائه شده از طرف هیئت موسس و هیئت مدیره عضو شناخته می شوند.
منظور از ورود قهری اعضا به شرکت تعاونی چیست؟
عضویت از طریق وراثت ورود قهری نامیده می شود. طبق ماده 14 قانون بخش تعاون در صورت فوت عضو وارث وی که واجد شرایط عمومی و اختصاصی باشد، عضو تعاونی شناخته می شود. در صورتیکه ورثه چندین نفر باشند می توانند اختلاف افزایش سهام ناشی از تعداد نفرات را به شرکت بپردازند.
البته  ورود قهری در صورتی است که هیئت مدیره شرایط عمومی و اختصاصی شخص و یا اشخاص را احراز کرده و تاییدیه را اعلام نماید.