پلمپ دفاتر تجاری بر چه اساسی است

پلمپ دفاتر تجاری براساس قانون تجارت انجام می شود. طبق این قانون تمامی شرایط، مراحل و نحوه پلمپ دفاتر در این قانون شرح داده شده است:
ماده 11 این قانون چنین مقرر داشته است: «امضا و پلمپ کردن دفاتر تجارتی در تهران باید توسط یک نماینده در دایره ثبت شرکت ها و علایم تجارتی و اختراعات انجام شود. این نماینده از طرف اداره کل ثبت تعیین شده است.» همچنین در ادامه آمده است: «اگر پلمپ دفاتر تجاری در اداره ثبت نشده باشد، براساس همین ماده، باید ترتیب بر عهده رئیس محکمه ابتدایی یا امین صلح گذاشته شود که در این مورد به سمت نمایندگی اداره ثبت اقدامات لازم را انجام می دهد.

دفاتر روزنامه و دفتر کل چیست؟

تمامی شرکت ها و سازمان هایی که مشمول قانون مالیاتی هستند، باید از سازمان امور مالیاتی منطقه خود، دفاتر قانونی خود را برای تحریر تمامی فعالیت های مالی دریافت کنند. براساس ماده 6 ق.ت، تمام تاجران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی باید دفاتر روزنامه و دفتر کل را دریافت کنند. 
ماده 7 همین قانون، دفتر روزنامه را چنین تعریف می کند: «دفتری که تاجر باید همه روزه معاملات راجع به اوراق تجارتی، مجمع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و همچنین مطالبات، دیون، داد و ستد تجارتی و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند را در آن دفتر ثبت کند.»
همچنین دفتر کل نیز در ماده 8 همین قانون چنین تعریف شده است: «تاجر باید تمامی معاملات را حداقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده و هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.»

علت نیاز به پلمپ دفتر

پلمپ دفاتر برای شرکت هایی که به تازگی تاسیس شده اند، حداکثر 30 روز است. برای سایر شرکت ها نیز برای هر سال مالی (اول فروردین تا انتهای اسفند) باید قبل از شروع سال مالی اخذ شود. یعنی برای پلمپ دفاتر سال 1391 که از اول فروردین شروع می شود باید نهایتا تا 29 اسفند 1390 اقدام شود. در صورتی که این کار انجام نشود، ممکن است دفاتر مالی آنها پذیرفته نشود و در نتیجه مالیات آنها به جای خوداظهاری به صورت علی الارس محاسبه شود. در این صورت شخص نمی تواند در خصوص مبلغ درآمد و … هیچ ادعایی داشته باشد.
اداره ثبت شرکت ها مسئولیت پلمپ دفاتر را بر عهده دارد که با پرداخت وجوه از سوی متقاضیان این کار انجام می شود. پلمپ دفاتر به معنای برگ شماری دفاتر و منگوله دارکردن دفتر است. در صورت، هیچ ورقی از شرکت کم یا زیاد نمی شود. همچنین در زمان پلمپ دفاتر، نام شرکت و شماره ثبت در آن قید و مهر شرکت بر روی آن منظور می گردد. تمامی شرکت ها باید حداقل یک دفتر روزنامه و یک دفتر کل برای هرسال مالی داشته باشند.

نحوه پلمپ دفاتر قانونی

تمامی شرکت ها با موضوع تجاری، باید برای پلمپ دفاتر قانونی (روزنامه و کل) در تاریخی که برای آنها مشخص شده است، اقدام کنند. شرکت ها باید همزمان با ثبت شرکت، دفاتر قانونی به تاریخ روز را درخواست دهند و دفاتر سال بعد را نیز نهایتاً تا اسفند ماه سال ماقبل پلمپ کنند. در غیر این صورت شرکت مشمول جریمه مالیاتی(علی الراس) می شود. همچنین از هرگونه معامله ممنوع می شود و تمامی اعضای هیات مدیره ممنوع الخروج خواهند شد. شرکت هایی که فعالیت آنها متوقف شده است باید دفاتر مالی خود را دریافت کنند و برای اعلام عدم فعالیت خود به اداره مالیات، باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت خالی به این سازمان تسلیم نمایند.
مدارک مورد نیاز برای پمپ دفتر عبارت است از:

  • کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت
  • کپی روزنامه رسمی تاسیس و یا آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی
  • تقاضانامه با مهر شرکت