شرکت های دولتی و خصوصی از نظر موفقیت عملکرد با یکدیگر تفاوت هایی زیادی دارند. در گذشته اغلب شرکت های فعال در کشور دولتی بودند که در این صورت موفقیت آنها تنها در میزان بازدهی آنها خلاصه می شد. اما امروز با گسترش تعداد شرکت های خصوصی، موفقیت یک شرکت خصوصی در المان های متعددی تعبیر می شود. شرکت های ثبتی نیز در ردیف شرکت های خصوصی محسوب می شوند که خدمات متعددی را ارائه می دهند. اما اگر بین شرکت ثبتی موفق و یک شرکت ناموفق تفاوت قائل شویم، در این صورت باید علت را در محور خدمات آنها جستجو کنیم.
تلاش برای جلب رضایت ارباب رجوع 
از جمله اولین خدمات شرکت های ثبتی موفق، باید به تلاش برای جلب رضایت ارباب رجوع ها اشاره کرد. میزان موفقیت یک شرکت  ثبتی، به میزان رضایت ارباب رجوع ها و متقاضیان بستگی دارد. به همین دلیل شرکت های ثبتی موفق سعی می کنند تا خدمات خود را مطابق با خواست ارباب رجوع ها انجام دهند. کارشناسان این شرکت های در تلاش هستند تا مسئولیت ها و وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.
ارائه مشاوره
همه متقاضیان و ارباب رجوع هایی که به شرکت های ثبتی مراجعه می کنند، با خدمات ثبتی و نحوه طی کردن مراحل اداری آشنایی کامل ندارند و گاهی به دلیل نداشتن آگاهی کافی، طی کردن مراحل اداری برای آن سخت و طولانی می شود. اما برخی از شرکت های ثبتی اقدام به استخدام مشاور می کنند که موظفند تا ارباب رجوع ها را راهنمایی کنند. حتی در برخی از شرکت های ثبتی که سِمت مشاور به صورت اختصاصی وجود ندارد، کارشناسان این کار را بر عهده می گیرند.
دریافت مدارک ارباب رجوع و بررسی آنها
شرکت های ثبتی برای انجام خدمات خود باید از متقاضیان مدارکی را دریافت و سپس آنها را بررسی کنند. در این بین داشتن رفتار محترمانه با مشتریان یکی از خصوصیات شرکت های ثبتی موفق در زمان دریافت مدارک و بررسی می باشد. 
راه اندازی وب سایت 
گاهی قوانین اداره مالیات و قانون تجارت تغییر می کند. در این صورت شرکت ثبتی باید تغییرات را به ارباب رجوع های گذشته و حال اطلاع رسانی کند. این کار می تواند از طریق وب سایت انجام شود. در واقع شرکت های ثبتی موفق تلاش می کنند تا از تمامی راه های ارتباطی برای اطلاع رسانی استفاده کنند. از سوی دیگر برخی از خدمات شرکت های ثبت می تواند از طریق وب سایت انجام شود. در واقع ارباب رجوع ها می توانند بدون حضور در شرکت ثبتی از خدمات آنها بهره مند شوند.
خدمات ثبتی
عمده ترین خدمات شرکت های ثبتی، ثبت شرکت هاست که به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی برخی از جاعلان صورت می گیرد. در عین حال متقاضیان می توانند با توجه به شرکت های به ثبت رسیده به آنها مراجعه و اعتماد کنند. در صورتی که برخی از شرکت های به ثبت رسیده از اشخاص ذینفع سوء استفاده کنند، محاکم قضایی می توانند از طریق شرکت های ثبتی کلاهبرداران را پیگیری کنند.